ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Απαντητική επιστολή της Διοίκησης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στο Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ-ΔΟΥ για θέματα του Ταμείου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-ΔΟΥ,

Σε απάντηση του αρ. πρωτ. 1115/7.6.2017 εγγράφου σας με θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με την εν εξελίξει διαδικασία επαναλειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που υποβλήθηκαν στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-ΔΟΥ στις 16-5-2017 από τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους», σας ενημερώνουμε αναλυτικά τα εξής:

Σχετικά με το ερώτημα Α του εγγράφου σας, ήτοι του δικαιώματος υπαγωγής των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, το ζήτημα αυτό δεν είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ταμείου – να απαντήσει σχετικά καθώς: α) την ημερομηνία έγκρισης του νέου Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, τον Νοέμβριο του 2016, δεν είχε συσταθεί η Α.Α.Δ.Ε. σε κάθε περίπτωση β) η ίδρυση της Α.Α.Δ.Ε. και οι προβλέψεις των διατάξεων του ιδρυτικού της νόμου σχετικά με το προσωπικό αυτής δεν επηρεάζουν την υπαλληλική ιδιότητα (του εφοριακού) των συναδέλφων που μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας και βέβαια το ίδιο ασφαλιστικό καθεστώς στις αντίστοιχες θέσης της Αρχής.
Συνεπώς, δεν βλέπουμε κάποιο νομικό κώλυμα ως προς την υπαγωγή των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Από τη στιγμή λοιπόν που το προσωπικό της ΑΑΔΕ διατηρεί το σύνολο των δικαιωμάτων (αποδοχές – κλιμάκια- προσωπική διαφορά κ.λ.π.) που είχε ως προσωπικό της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι θα χάσει το δικαίωμά του να είναι μέλος του Επαγγελματικού του Ταμείου.

Σχετικά με το ερώτημα Β και την ανάγκη επανεγγραφής των παλαιών μελών στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σημειώνονται τα εξής:

– Η επανεγγραφή των παλαιών μελών (εγγεγραμμένων προ της 1.1.2012) στο Ταμείο είναι αναγκαία: α) για την αποδοχή εκ μέρους τους της μηνιαίας εισφοράς και της παρακράτησης αυτής από την μισθοδοσία τους με την έναρξη των παροχών, όπως προβλέπεται στο νέο Καταστατικό του Ταμείου και β) για την συμπλήρωση του ελάχιστου αναγκαίου αριθμού των 3.000 εγγεγραμμένων μελών που προβλέπει η εκπονηθείσα Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για την επαναλειτουργία του Ταμείου και την άρση αναστολής των παροχών.
– Σχετικά με το θέμα των παλαιών εγγεγραμμένων στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μελών που δεν θα εγγραφούν εκ νέου στο Ταμείο κατά την οριζόμενη περίοδο εγγραφών υπογραμμίζονται τα εξής: Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος εγγραφών μελών στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (31.5.2017) και οριστικοποιηθεί-επικυρωθεί το νέο μητρώο ασφαλισμένων στο Ταμείο από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ακολουθήσει η εξής διαδικασία:
    α) Το παλαιό μητρώο μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, δηλαδή αυτό που περιλαμβάνει όλους τους συναδέλφους που ήταν εγγεγραμμένοι σε αυτό την 1.1.2012 (ημερομηνία αναστολής των παροχών του Ταμείου) θα εκκαθαρισθεί από τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί από την ημερομηνία εκείνη και μετά, οπότε και βάσει της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού χάνουν αυτοδίκαια την ιδιότητα του ασφαλισμένου μέλους στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ,
    β) Το παλαιό, εκκαθαρισμένο από τους συνταξιούχους συναδέλφους, μητρώο ασφαλισμένων μελών του Ταμείου θα τεθεί σε αντιπαραβολή με το νέο μητρώο ασφαλισμένων μελών που προέκυψε από την περίοδο των εγγραφών (31.3.2017-31-5.2017),
    γ) Από την εν λόγω αντιπαραβολή θα προκύψει ο αριθμός των παλαιών (αλλά εν ενεργεία συναδέλφων) μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ οι οποίοι δεν εγγράφησαν εκ νέου στο μητρώο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ λόγω του προαιρετικού χαρακτήρα των ΤΕΑ αλλά και προσωπικής τους επιλογής,
    δ) Όλοι οι ανωτέρω συνάδελφοι-παλαιά μέλη του Ταμείου θα λάβουν επιστολή, ηλεκτρονικά ή μέσω ταχυδρομείου, με την οποία θα τους υπενθυμίζεται η ιδιότητά τους ως μέλη του Ταμείου πριν την 1.1.2012 και θα καλούνται, προκειμένου να διατηρήσουν την ιδιότητά τους αυτή και των εξ’ αυτής απορρεόντων δικαιωμάτων, να αποστείλουν – εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος – συμπληρωμένη την συνημμένη αίτηση επανεγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ με την οποία θα αποδέχονται και την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς της παρ. 5 του αρ. 4 του Καταστατικού. Στην επιστολή αυτή επίσης, θα παρακαλείται ο συνάδελφος ότι σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να διατηρήσει την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ όπως μας αποστείλει σχετικό ενυπόγραφο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση teaypoik@gmail.com με την ένδειξη «Διαγραφή Μέλους». Η μη αποστολή της συνημμένης αίτησης έως την οριζόμενη στην επιστολή καταληκτική ημερομηνία θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη διαγραφή του μέλους από το μητρώο μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Καταστατικού του Ταμείου.
    ε) Το νέο μητρώο μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα οριστικοποιηθεί μετά το πέρας της ανωτέρω περιγραφείσας διαδικασίας και θα αποσταλεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές για έγκριση προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες διαδικασίες από τη Διοίκηση του Ταμείου για την άρση της αναστολής των παροχών και την ενεργό επαναλειτουργία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Σχετικά με το ερώτημα Γ ως προς το ύψος των εισφορών και τη βιωσιμότητα του Ταμείου, υπογραμμίζεται ότι πρωταρχικός στόχος της Διοίκησης του Ταμείου από την έναρξη του νέου εγχειρήματος επανεκκίνησης του Ταμείου ήταν η καθιέρωση όσο το δυνατόν χαμηλής μηνιαίας εισφοράς για τους συναδέλφους, συναισθανόμενη τη δύσκολη γενικά οικονομική συγκυρία που βιώνει η οικονομία της χώρας και οι συνάδελφοι του κλάδου μας ειδικότερα. Επιπλέον, σταθερή επιδίωξη του Δ.Σ. είναι και η μελλοντική διατήρηση αυτής της χαμηλής μηνιαίας εισφοράς για τα μέλη του Ταμείου και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληθυσμιακή μεγέθυνση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, η οποία θα εξασφαλίσει αφενός οικονομική βιωσιμότητα και αφετέρου διεύρυνση τόσο των παροχών όσο και του δικτύου των συνεργαζόμενων νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Γενικά, το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν προτίθεται – υπό κανονικές συνθήκες – να μεταβάλλει αυξητικά το ύψος του μηνιαίου ασφαλίστρου που βασίζεται στο υφιστάμενο πλαίσιο παροχών που περιγράφεται στον Οδηγό Μέλους, στους περιορισμούς του άρθρου 17 του Καταστατικού και πάντοτε στη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η εν λόγω Αρχή είναι και η πλέον αρμόδια για την αξιολόγηση της αναγκαιότητας αντασφαλιστικής κάλυψης από πλευράς του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Σχετικά με το ερώτημα Δ, η απάντηση για το ορισμό του διμηνιαίου χρονικού διαστήματος εγγραφών (31.3.2017-31.5.2017) βρίσκεται στην υποχρέωση συμπλήρωσης των 3.000 κυρίως μελών που απορρέει από την σχετική Αναλογιστική Μελέτη Βιωσιμότητας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για την επαναλειτουργία του Ταμείου και την άρση αναστολής των παροχών του. Η συγκεκριμένη προθεσμία προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του νέου τροποποιημένου Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ήταν αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή της επαναλειτουργίας του Ταμείου.

Σε σχέση με το ερώτημα Ε, με δεδομένη την αβεβαιότητα της συμμετοχής των συναδέλφων στο νέο εγχείρημα επαναλειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και χορήγησης παροχών πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης με αποκλειστική οικονομική τους μηνιαία εισφορά είναι ανεδαφική η αιτίαση για παράταση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μέχρι να επιτευχθεί η συνεργασία του Ταμείου με ένα (1) τουλάχιστον νοσηλευτικό ίδρυμα ανά νομό. Η επέκταση των συνεργασιών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ με νοσηλευτικά ιδρύματα ανά την Επικράτεια θα επιτευχθεί με την οριστικοποίηση του νέου μητρώου μελών του Ταμείου και κυρίως με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διεύρυνση του πληθυσμού των ασφαλισμένων μελών του.

Εξάλλου, υπενθυμίζεται ότι στην διερευνητική διαδικασία και τη μετέπειτα διαγωνιστική με όλα τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα που πραγματοποιήθηκε από τη Διοίκηση του Ταμείου κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου του 2017, μόνον δύο (2) ανταποκρίθηκαν θετικά, υποβάλλοντας εγγράφως προσφορές. Πλέον, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εγγραφών και τη συγκέντρωση πολύ ικανοποιητικού αριθμού μελών στο μητρώο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, πολλά από τα νοσηλευτικά ιδρύματα που απείχαν αρχικώς από τη διαγωνιστική διαδικασία μας προσεγγίζουν εκ νέου και αιτούνται να συνεργαστούν με το Ταμείο και να ενταχθούν και αυτά στο δίκτυο συνεργατών μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η ένταξη στο δίκτυο των συνεργαζόμενων ιδιωτικών κλινικών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ της Γενικής Κλινικής “ΆΝΑΣΣΑ” στην πόλη του Βόλου του νομού Μαγνησίας.

Στο ερώτημα ΣΤ, που αναφέρεται στη διαφανή και ίση αντιμετώπιση των συναδέλφων, η απάντηση είναι ότι το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποτελεί ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται από πολύ αυστηρό θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπαγορεύει αυστηρούς κανόνες διαφάνειας, αμεροληψίας και ίσης αντιμετώπισης των ασφαλισμένων του μελών. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου ελέγχεται αυστηρά για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω θεσμικού πλαισίου. Κύρια μέριμνα και ευθύνη της Διοίκησης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρόσθετης (πέραν του Κύριου Φορέα Ασφάλισης) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη του με βέλτιστο τρόπο σε όρους ισοτιμίας, αμεροληψίας, αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας.

Οι απαντήσεις των ερωτημάτων Ζ και Η, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Οι παροχές που θα ισχύσουν με την επαναλειτουργία του Ταμείου είναι αυτές που εξειδικεύονται στον Οδηγό Μέλους.
Παρατηρούνται ορισμένες αποκλίσεις του Οδηγού σε σχέση με το Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ως προς τη μείωση ποσοστού αποζημίωσης, αν η συμμετοχή του ΚΦΑ είναι μικρότερη του 20% και τη μη εφαρμογή του περιορισμού της αποζημίωσης στο ένα ΚΕΝ για τις νοσηλείες εντός δικτύου.
Όπως γνωρίζετε, το Ταμείο, κατόπιν σχετικής ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας που προκήρυξε μέσω της ιστοσελίδας του, δέχθηκε προσφορές συνεργασίας από Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και προχώρησε σε συμφωνίες συνεργασίας με αυτά με στόχο την καλύτερη και οικονομικότερη κάλυψη των ασφαλισμένων του. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ πέτυχε ευνοϊκότερους όρους κάλυψης αντισταθμίζοντας πλήρως τον πολύ σημαντικό περιορισμό της συμμετοχής του μέχρι του ενός ΚΕΝ στις δαπάνες νοσηλείας και μειώνοντας σημαντικά την πραγματική συμμετοχή του ασφαλισμένου, ακόμη και με τα μειωμένα ποσοστά αποζημίωσης σε περίπτωση που δεν πληρείται η συμμετοχή του ΚΦΑ σε ποσοστό τουλάχιστον 20%. Το ως άνω συμπέρασμα καθίσταται σαφές και από τα σχετικά ενδεικτικά παραδείγματα που παρατίθενται στον Οδηγό Μέλους του Ταμείου και δη στην ενότητα 3.5, τα οποία στηρίζονται σε πραγματικά περιστατικά νοσηλείας. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι πρωταρχικός σκοπός του Ταμείου είναι η μη επιβάρυνση των συναδέλφων που εντάσσονται στο Ταμείο στις περιπτώσεις νοσηλείας τους για τις 110 σοβαρές και χρόνιες παθήσεις που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ του παραρτήματος του νέου Καταστατικού του Ταμείου.

Ως προς την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης του ερωτήματος Θ, αναφέρονται τα εξής:

Η Διοίκηση του Ταμείου όρισε τον επιπρόσθετο περιορισμό ως προς την έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης των ασφαλισμένων μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ με την υπ’ αρίθμ. 10.3.2017/θέμα 1ο απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου:
    α. Να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο χρόνο επανέναρξης της χορήγησης παροχών και
    β. Να προστατέψει τα κεφάλαια και τα αποθεματικά του Ταμείου και να διασφαλίζει το δικαίωμα των ασφαλισμένων που έχουν πραγματική ανάγκη για παροχές υγείας από ενδεχόμενες κακοπροαίρετες και καταχρηστικές συμπεριφορές μελών που πιθανόν να επιδιώξουν να εγγραφούν στο Ταμείο ενόψει κάποιας προγραμματισμένης νοσηλείας και να διαγραφούν στη συνέχεια άμεσα μετά την ολοκλήρωσή της.
Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ εκπληρώνοντας πλήρως τον σκοπό του προνοεί για όλα τα ασφαλισμένα του μέλη που θα έχουν πραγματική και άμεση ανάγκη στήριξης, καλύπτοντας άμεσα από την πρώτη ημέρα ασφάλισης τα ατυχήματα και τις επείγουσες νοσηλείες συνεπεία ασθενείας.

Για τον Οδηγό Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που εστιάζει το ερώτημα Ι, υπογραμμίζονται τα εξής:
Ο Οδηγός Μέλους εξειδικεύει και αναλύει τις προτεινόμενες παροχές που θα ισχύσουν κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση επαναλειτουργίας του Ταμείου. Σχετικά με τις όποιες αποκλίσεις παρατηρούνται σημειώνονται τα εξής:

– Η σύνταξη του Καταστατικού έγινε σε χρόνο σημαντικά προγενέστερο της υποδοχής προσφορών και διαπραγμάτευσης συνεργασίας με δίκτυα ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, μέσω των οποίων αναβαθμίζονται ουσιαστικά οι παροχές του Ταμείου.
– Στο άρθρο 24 του Καταστατικού προβλέπεται τροποποίηση των περιγραφόμενων παροχών «με την έναρξη κάθε οικονομικής χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Κάθε σχετική μεταβολή ή αναπροσαρμογή χρήζει έγκρισης από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή». Προς τούτο, εφόσον ολοκληρωθεί το νέο μητρώο μελών και πριν την επανέναρξη χορήγησης παροχών, θα γίνει επαναληπτική αναλογιστική μελέτη με το πραγματικό πληθυσμό ασφαλισμένων μελών με συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία και με τις όποιες μεταβολές έχουν προκύψει στις παροχές, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του Ταμείου.
– Να υπενθυμίσουμε ότι και στο παρελθόν, η ετήσια αναπροσαρμογή των παροχών δεν προκαλούσε αντίστοιχα και τροποποίηση του Καταστατικού.
– Τέλος, ακόμη και στον Κανονισμό Δεοντολογίας που ισχύει για όλα τα ΤΕΑ, περιγράφεται η – υποχρέωση τήρησης «Κανονισμού Παροχών», ο οποίος θα εξειδικεύει τα όσα προβλέπονται στο Καταστατικό, καθώς και μελλοντικές αναπροσαρμογές.

Αναφορικά με το ερώτημα ΙΑ και τη δυνατότητα υπαγωγής άλλων δημοσιών υπαλλήλων στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, η Διοίκηση του Ταμείου, με την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών, διεύρυνε το δικαίωμα υπαγωγής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και άλλων κλάδων εργαζομένων του Δημοσίου Τομέα. Ειδικότερα, με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του τροποποιημένου Καταστατικού προβλέφθηκε η δυνατότητα υπαγωγής στο Ταμείο των συνδεόμενων με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες). Η δυνατότητα αυτή, εφόσον ενεργοποιηθεί, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και οικονομικής ευρωστίας του Ταμείου και θα οδηγήσει στην διεύρυνση, με την ίδια χαμηλή μηνιαία εισφορά, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας όσο και του δικτύου των συνεργαζόμενων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων ανά την Επικράτεια, προς όφελος των ασφαλισμένων μελών του.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ:

  • ΠΛΑΦΟΝ 3.000 μέλη: Εάν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός, θα υπάρξει ανάλογη αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων ή το ταμείο θα εκκαθαριστεί; Σε περίπτωση εκκαθάρισης γιατί υπήρξε η διαβεβαίωση ότι είναι νομικά παράνομη πράξη;

Απάντηση: Ο αριθμός εγγεγραμμένων μελών στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγραφών, έχει υπερκαλύψει το πλαφόν των 3.000 κυρίως μελών.

  • Ετήσιο ΟΜΑΔΙΚΟ συμβόλαιο 120€: Αντίστοιχο πρόγραμμα σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες πόσο στοιχίζει;

Απάντηση: Το κόστος ασφάλισης αντίστοιχου προγράμματος παροχών με αυτό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία κυμαίνεται μεταξύ 450 και 600 ευρώ ετησίως, αναλόγως του μεγέθους της ασφαλιστικής εταιρείας που θα απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος.

  • Υπάρχει πρόνοια για άνεργα τέκνα και πάνω από ηλικία 26 ετών;

Απάντηση: Το ισχύον Καταστατικό του Ταμείου στο άρθρο 4 αναφέρει ότι τα τέκνα των κυρίως ασφαλισμένων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ως εξαρτώμενα μέλη είναι δικαιούχοι παροχών του Ταμείου μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Μετά την ηλικία αυτή, το δικαίωμα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένα σε Κύριο Φορέα Ασφάλισης. Στα δε ανασφάλιστα τέκνα έως 25 ετών, χορηγείται μόνο το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Για την κάλυψη περιπτώσεων άνεργων τέκνων ή τη διεύρυνση του ηλικιακού ορίου ασφαλιστικής κάλυψης απαιτείται εκπόνηση και έγκριση σχετικής αναλογιστικής μελέτης και αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Η Διοίκηση του Ταμείου ενδέχεται μελλοντικά, αναλόγως της εξελικτικής πορείας και της οικονομικής κατάστασης του Ταμείου, να εξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα, μαζί με άλλες διατάξεις του Καταστατικού που χρήζουν βελτιώσεων ή συμπληρώσεων και να τα προωθήσει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές για έγκριση.

  • Υπάρχει πρόνοια για συνταξιούχους που ήταν μέλη και δικαιούχοι στα αποθεματικά του αρχικού ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Απάντηση: Ναι υπάρχει σχεδιασμός για την δυνατότητα υπαγωγής και των συνταξιούχων συναδέλφων στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ο σημερινός αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περίπου 10.000 άτομα. Μετά την ενεργό επαναλειτουργία του Ταμείου και την άρση αναστολής των παροχών, η Διοίκηση του Ταμείου θα επαναφέρει το θέμα στο αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας και θα προετοιμάσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση (εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και τροποποίηση του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ). Σημειώνεται ότι το Δ.Σ. του Ταμείου, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την επαναλειτουργία του Ταμείου, είχε θέσει εξ αρχής στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, το αίτημα υπαγωγής και των συνταξιούχων συναδέλφων στο Ταμείο. Ωστόσο, το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό και παραπέμφθηκε για επανεξέταση σε μελλοντικό χρόνο μετά την επιτυχή λειτουργική ενεργοποίηση του Ταμείου. Πρόθεση της Διοίκησης του Ταμείου είναι η επαναφορά του θέματος στο άμεσο μέλλον.

  • Οι παροχές και οι εισφορές του Ταμείου θα είναι σταθερές στο μέλλον;

Απάντηση: Η απάντηση αυτού του ερωτήματος είναι θεωρητική καθώς αυτή είναι συνάρτηση πληθώρας μελλοντικών παραγόντων που εμπεριέχουν στοιχεία αβεβαιότητας λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (παροχές υγείας). Στόχος της Διοίκησης του Ταμείου είναι οι παροχές αλλά και το Δίκτυο των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων να αυξάνονται όσο το δυνατόν περισσότερο όσο διευρύνεται ο πληθυσμός των μελών του Ταμείου και παράλληλα οι εισφορές να παραμένουν τουλάχιστον σταθερές, εάν όχι μειούμενες στην πάροδο του χρόνου.

  • Θα λαμβάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ τις ίδιες παροχές, εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ακόμα αντίστοιχα νοσηλευτικά κέντρα στην περιφέρεια;

Απάντηση: Στόχος της Διοίκησης του Ταμείου είναι η ισότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταξύ των ασφαλισμένων μελών του. Αυτή εξασφαλίζεται σε όρους παροχών δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Από την άλλη πλευρά, στην πρωτοβάθμια ή εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, είναι φυσιολογικό κατά την πρώτη φάση ενεργούς επαναλειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στις τιμολογήσεις των παροχών υγείας μεταξύ Επικράτειας και Αθήνας οι οποίες οφείλονται στον περιορισμένο αριθμό μελών και τους περιορισμούς που αυτός επιφέρει στις διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα νοσηλευτικά ιδρύματα. Στόχος της Διοίκησης του Ταμείου είναι η άμβλυνση – κατά το δυνατόν – των επιμέρους τιμολογιακών διαφοροποιήσεων προϊόντος του χρόνου και συναρτήσει της εξελικτικής πορείας του Ταμείου σε όρους αύξησης των ασφαλισμένων μελών του.

  • Έχει διερευνηθεί η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας εγγραφής (τώρα 15/5) στο Τ.Ε.Α. – ΥΠ.ΟΙΚ. ώστε να έχουν το χρόνο οι συνάδελφοι να ενημερωθούν για τις παροχές του;

Απάντηση: Δόθηκε παράταση μέχρι τις 31 Μαΐου 2017 (Ανακοίνωση 25.5.2017 ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) οπότε και ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος εγγραφών προκειμένου το Δ.Σ. του Ταμείου να προχωρήσει στις επόμενες απαιτούμενες ενέργειες με τις εποπτικές αρχές για την αδειοδότηση επαναλειτουργίας του και την επανέναρξη χορήγησης παροχών στα μέλη του.

  • Υπάρχουν παροχές του Ταμείου Αλληλοβοηθείας οι οποίες επικαλύπτονται από ανάλογες του Τ.Ε.Α. – ΥΠ.ΟΙΚ.;

Απάντηση: Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας είναι τμήμα της Ομοσπονδίας το οποίο σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του παρέχει στα μέλη του οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 αυτού. Στις δε περιπτώσεις δευτεροβάθμιας νοσοκομειακής περίθαλψης ασφαλισμένων μελών του, το Ταμείο Αλληλοβοήθειας παρέχει προκαθορισμένα επιδόματα νοσηλείας.

  • Γιατί το ΤΕΑ –ΥΠΟΙΚ δεν κοινοποίησε στους Συλλόγους την αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας, ώστε να λάβουν γνώση τα υποψήφια μέλη, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο οικονομικό περιβάλλον και υπάρχει ο φόβος από την προηγούμενη εμπειρία «κουρέματος» των αποθεματικών μας;

Απάντηση: Το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ καθ’ όλη τη διαδικασία προετοιμασίας των ενεργειών επανεκκίνησης που τέθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημέρωνε εγγράφως δια αλληλογραφίας αλλά και προφορικώς με συναντήσεις του, το Προεδρείο της ΠΟΕ-ΔΟΥ αλλά και δια ζώσης, με παρουσίες του Προέδρου του Δ.Σ. στην Εκτελεστική Επιτροπή αλλά και στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας για τα θέματα και τις ενέργειες της Διοίκησης του Ταμείου προς την κατεύθυνση της ενεργούς επαναλειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Χρήστος Νούνης Άγγελος Τζανετάτος

 

 Μπορείτε να κατεβάσετε την απαντητική επιστολή πατώντας εδώ

 

Κατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn