ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: Προκήρυξη διαδικασίας επιλογής ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων για δημιουργία δικτύου παροχής πρόσθετων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης

Αθήνα, 15.10.2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ιδρύθηκε το Μάιο του 2004 και συστάθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 727/14.5.2004. Αποτελεί το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα που άνοιξε την αυλαία του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην χώρα, αρχικά για τους εργαζομένους του Υπουργείου Οικονομικών και πλέον για όλους τους εργαζομένους του Στενού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Καταστατικού (ΦΕΚ Β΄ 48/18 –1–2019),το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη παροχή Πρόσθετων Παροχών Υγείας στα μέλη του, για τη βελτίωση και συμπλήρωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται σε αυτά από τον εκάστοτε Κύριου Φορέα Ασφάλισης (Κ.Φ.Α.),με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια και την βιωσιμότητα των παροχών. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, έχει συσταθεί στο Ταμείο ο κλάδος Παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης (εφεξής κλάδος Υγείας).

Για τον Κλάδο Υγείας χορηγούνται από 01/10/2017 στα ασφαλισμένα μέλη παροχές, πέραν αυτών του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, όπως αυτές περιγράφονται στον Οδηγό Μέλους του Ταμείου https://teaypoik.gr/.

Για την κάλυψη των παροχών του κλάδου Υγείας, το ΤΕΑΥ-ΠΟΙΚ έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας που βασίζεται σε μέθοδο «Capitation» με δίκτυο Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων η οποία ισχύει έως 31/12/2020. Σχετικές πληροφορίες, αναφέρονται στο https://teaypoik.gr/paroxes/idiotiki-kliniki-diktuou/

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

Σκοπός της πρόσκλησης είναι η λήψη γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που θα συμμετέχουν στο δίκτυο παροχής πρόσθετων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν δεσμευτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής: Ακαδημίας 76, Αθήνα, 6ος όροφος – Γραφεία ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Άνοιγμα Φακέλων Προσφορών: Σόλωνος 68, Αθήνα, Τ.Κ. 10680, Συμβολαιογραφικό γραφείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Αδάμου του Δημητρίου, 10η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Πρόθεση του Ταμείου είναι να συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, με δικτυακή υποστήριξη σε μεγάλο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την εξασφάλιση προνομιακών χρεώσεων και συνθηκών νοσηλείας σε Δευτεροβάθμια περίθαλψη και συμπληρωματικά σε Πρωτοβάθμια περίθαλψη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

Το Ταμείο επιδιώκει τη σύναψη συμβάσεων επί τη βάσει του εν ισχύ σύγχρονου πλαισίου συνεργασίας με δίκτυο κλινικών, που θα εξασφαλίζει:

 1. Υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη για τα μέλη του.
 2. Μείωση του κόστους συνολικής δαπάνης με την οποία θα επιβαρύνονται το Ταμείο και οι Ασφαλισμένοι του, μέσω συμβατικού τιμοκαταλόγου με προνομιακές τιμές.
 3. Επαρκή οικονομικό και ιατρικό έλεγχο της συνολικής δαπάνης νοσηλείας και προστασία από μη συνδεδεμένες με τη νοσηλεία χρεώσεις ή χρεώσεις που θα υπερβαίνουν το συμφωνημένο τιμοκατάλογο.
 4. Διαφάνεια στη μεθοδολογία με την οποία θα προκύπτει η τελική συμμετοχή ασφαλισμένου και η απευθείας επιβάρυνση του Ταμείου καθώς και έγκαιρη ενημέρωση αυτών.
 5. Δυνατότητα αμοιβαίας απολογιστικής αξιολόγησης του αποτελέσματος της συνεργασίας (Αποτίμηση Προγράμματος) τόσο από πλευράς Ταμείου όσο και από πλευράς Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με δυνατότητα επανεξέτασης των όρων συνεργασίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Η προτεινόμενη μέθοδος  συνεργασίας, θα οριστεί με σταθερό συμφωνημένο κόστος (μέθοδος capitation) για ορισμένη χρονική περίοδο, με σαφώς προσδιορισμένο και συγκεκριμένο πλαίσιο παροχών και καλύψεων, όπως ορίζεται στο Πλαίσιο Παροχών της παρούσας Προκήρυξης.

Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα πακέτα προσφορών και δωρεάν παροχών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία οδηγούν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης των μελών του Ταμείου.

Στρατηγική του Ταμείου είναι η διασφάλιση μακροχρόνιας συνεργασίας με τους αναδόχους. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και των ανάδοχων  Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων αφορά χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ:

Το πλαίσιο παροχών το οποίο και εμπίπτει στην συνεργασία Capitation, αφορά την Δευτεροβάθμια Κάλυψη σε Συμβεβλημένες Κλινικές, Παροχές Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης καθώς επίσης και Οδοντιατρικές Παροχές. Ποιο συγκεκριμένα:

 • Στην ιστοσελίδα https://teaypoik.gr/paroxes/idiotiki-kliniki-diktuou/ περιγράφεται το ισχύον πλαίσιο παροχών και καλύψεων της Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης με αναφορά:
 • Στο Δίκτυο Συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών
 • Στην Καλυπτόμενη Θέση Νοσηλείας
 • Στο Εκπιπτόμενο Ποσό
 • Στην Χρήση Κύριου Φορέα Ασφάλισης
 • Στην Συμμετοχή του Ταμείου στην Δαπάνη
 • Στις Καλυπτόμενες Δαπάνες για Κλινική και Ιατρικές Αμοιβές

Βάσει του Οδηγού Μέλους του Ταμείου ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα https://teaypoik.gr, η συμμετοχή του Ταμείου στις δαπάνες νοσηλείας δευτεροβάθμιας περίθαλψης, μετά την χρήση του Ενιαίου Δημόσιου Φορέα που είναι υποχρεωτική και την παρακράτηση εκπιπτόμενου ποσού 800€ (πλην εξαιρέσεων για συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις – βλ.https://teaypoik.gr/paroxes/genikoi-oroi-kalipsis/)  και ανάλογα της επιλεχθείσας θέσης νοσηλείας είναι, 100% για δίκλινο και για μονόκλινο 70%.

Το Ετήσιο Κεφάλαιο οικογένεια είναι 50.000€. Η οποιαδήποτε υπέρβαση του ποσού επιβαρύνει στον Ασφαλισμένο.

 • Στην ιστοσελίδα https://teaypoik.gr/paroxes/protovathmia-perithalpsi/  περιγράφεται το πλαίσιο παροχών και καλύψεων της  Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης με αναφορά:
 • Στις Προγραμματισμένες Ιατρικές Επισκέψεις
 • Στα Επείγοντα Περιστατικά
 • Στις Πράξεις Ενδοσκοπικού
 • Στις Διαγνωστικές Εξετάσεις
 • Στον Προληπτικό Έλεγχο / Checkup
 • Στο Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών και Ιατρών

Το ως άνω πλάνο παροχών επιδέχεται βελτιώσεων μέσω των προσφορών συνεργασίας που θα υποβληθούν, με γνώμονα την ευνοϊκότερη κάλυψη των μελών με μείωση της δικής τους επιβάρυνσης και παράλληλα τη συγκράτηση του κόστους συμμετοχής του Ταμείου.  

Επισημαίνεται ότι :

 1. Λοιπές άλλες παροχές Υγειονομικής Περίθαλψης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (π.χ. αποζημιώσεις Κλινικών Εκτός Δικτύου, Δημοσίων Νοσοκομείων, Επιδόματα κλπ) δεν αφορούν την σχετική Προκήρυξη, καθώς η κάλυψη των παροχών αυτών γίνεται με απευθείας συμμετοχή του Ταμείου.
 2. Τυχόν Κόστος Ελεγκτικού Ιατρείου και Συντονιστικού Τηλεφωνικού Κέντρου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας συμπεριλαμβάνονται στην συνεργασία του Capitation και αφορούν τις εξής διαδικασίες για τα ως άνω εμπλεκόμενα μέρη:
  1. Ελεγκτική Εταιρεία – Ιατρείο
   1. Επιβεβαίωση Ασφαλισμένου, Έλεγχος Εξαιρέσεων / Αναμονών, Έκδοση σχετικής Εγγυητικής με αναφορά στις καλύψεις.
   1. Τον Ιατρικό Έλεγχο (Προνοσηλευτικό, Ενδονοσοκομειακό Έλεγχο και Έλεγχο Εξιτηρίου),
   1. Τον Οικονομικό Έλεγχο (Έλεγχο χρεώσεων Προτιμολογίου βάση Τιμοκαταλόγων),
 • Τηλεφωνικό Κέντρο
 • Επιβεβαίωση Ασφαλισμένου
 • Ενημέρωση επί των παροχών
 • Κλείσιμο RV ιατρικών Επισκέψεων / Διαγνωστικών Εξετάσεων
 • Αποστολή Εγκριτικών Σημειωμάτων στους Παρόχους Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
 • Στατιστική Παρακολούθηση Πρωτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένης και της οδοντιατρικής φροντίδας)
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Η διασπορά του ασφαλισμένου πληθυσμού είναι στην Ελληνική Επικράτεια, με σαφώς η συγκέντρωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Στην παρούσα περίοδο ο ενεργός αριθμός μελών του ανέρχεται περίπου στις 12.000.

Σημειώνεται ότι Κύρια και Εξαρτώμενα μέλη δικαιούνται τις ίδιες παροχές βάσει του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. 

Στην Ιστοσελίδα https://teaypoik.gr/oikonomika-stoixeia/statistika/ παρουσιάζονται τα σχετικά Στατιστικά όπως η κατανομή πληθυσμού, ο αριθμός μελών ανά ηλικία, οι καταβληθείσες αποζημιώσεις …κλπ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία courier στα γραφεία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που βρίσκονται επί της οδού Ακαδημίας76, Αθήνα, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10678, να είναι σφραγισμένος και να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα:

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» – Υπόψη Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 9η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά τη λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν θα αποσφραγίζονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αυτής. Προσφορές, που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς με συστημένη επιστολή ή courier, ο αποστολέας φέρει την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της, δεδομένου ότι πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, και όχι απλώς να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι τότε.

Προκειμένου για κοινοπραξία/σύμπραξη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων θα αναγράφονται τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο) όλων των εταιρειών – μελών της κοινοπραξίας/σύμπραξης. Η προσφορά καθώς και τα σχετικά έγγραφα που θα υποβληθούν θα φέρουν απαραίτητα ημερομηνία και υπογραφή είτε του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα, είτε του ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του συμμετέχοντα. 

Κάθε προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από σχέδιο σύμβασης συνεργασίας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται περιγραφή των Διοικητικών Λειτουργιών (WorkFlow), για την διαχείριση των Νοσηλειών.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Το ΔΣ του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήματα και θα ενημερώσει εγγράφως τους υποψήφιους σχετικά με οποιεσδήποτε βελτιώσεις, συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις όρων της παρούσας πρόσκλησης, που τυχόν προκύψει ότι απαιτούνται, έως ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Ουδεμία άλλη πληροφορία δύναται να δοθεί σε ενδιαφερόμενους από το Ταμείο, τα όργανα αυτής ή τους λοιπούς διαγωνιζομένους.

Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις προσφορές που έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από το Ταμείο θα ανοιχτούν ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Αδάμου του Δημητρίου και στο γραφείο της (οδός Σόλωνος 68, Τ.Κ. 10680, Αθήνα) στις 10 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, παρουσία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσώπων αυτού καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου.

       Θα συνταχθεί σχετική έκθεση οποία θα αναφέρει συνοπτικά τις κατατεθείσες προσφορές, απλά αντίγραφα των οποίων θα προσαρτώνται σε αυτή και θα υπογράφεται από τους παριστάμενους εκπροσώπους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και τη συμβολαιογράφο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μελετήσει τις προσφορές και θα κρίνει ποιες από αυτές διασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο παροχών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος δαπάνης για τον ασφαλισμένο αλλά και τη συμμετοχή του Ταμείου.

Η προσφορά θα πρέπει να αναφέρει το σταθερό συμφωνημένο κόστος (μέθοδος capitation), καθώς επίσης και το ποσοστό έκπτωσης επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου Κλινικής και Ιατρικών Αμοιβών όσον αφορά τον τιμοκατάλογο Δευτεροβάθμιας. Κριτήρια επιλογής θα είναι:

 • Το συνολικό ετήσιο κόστος που θα επιβαρυνθεί το Ταμείο, καθώς και ο τρόπος πληρωμής του.
 • Η χρονική περίοδος ισχύος της προτεινόμενης σύμβασης.
 • Το πλάνο παροχών και καλύψεων καθώς και οι περιοριστικοί όροι.
 • Το πλήθος των Συμβεβλημένων Κλινικών στη περιφέρεια Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 • Δυνατότητα επέκτασης και ένταξης νέων Κλινικών στο δίκτυο των Συμβεβλημένων Κλινικών
 • Η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την επικράτεια.
 • Η εμπειρία σε ανάλογα έργα.

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ,  θα πρέπει να έχει στη διάθεση του οποιεσδήποτε πληροφορίες ζητήσει από τους υποψήφιους αναδόχους εφόσον αυτές δεν διαφαίνονται εμφανώς από στην τεχνική και οικονομική προσφορά τους.

Στη συνέχεια θα κληθούν τα επιλεγμένα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα για την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας. Μετά την υπογραφή των Συμβάσεων το Ταμείο θα αναμορφώσει τον Οδηγό Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων Συνεργασίας με τα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που θα επιλεγούν και θα ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης των μελών του που θα διαρκέσει δύο μήνες κατ΄ανώτατο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του.

Για τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω e-mail (teaypoik@gmail.com) και τηλεφώνου (210-6400013), κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, στις υπηρεσίες του Ταμείου οι οποίες και θα ανταποκριθούν άμεσα στην εξυπηρέτησή τους.

                                                                                                                O Πρόεδρος Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

                                                                                                                  Δρ. Χρήστος Νούνης

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn