ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση της Λογιστικής Υποστήριξης του Ταμείου

Αθήνα, 12.9.2017

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση της Λογιστικής Υποστήριξης του Ταμείου

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), ενόψει της επαναλειτουργίας του και της επικείμενης άρσης αναστολής των παροχών του, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επανεγγραφή μελών ξεπερνώντας σημαντικά το όριο των 3.000 αιτήσεων εγγραφής που προβλέπονταν στην σχετική αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από το Ταμείο και εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016), προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. αναφορικά με προσφερόμενες παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως και στο παρελθόν, πρόθεση της Διοίκησης του Ταμείου είναι η σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη λήψη των απαιτούμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπηρεσιών και την πλήρη εναρμόνιση του Ταμείου με όσα σχετικά προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Για τους παραπάνω λόγους:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή αναδόχου για τη λήψη των υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης και την υπογραφή σχετικής σύμβασης χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν το ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) στο οποίο και θα στηριχθούν για να καταθέσουν δεσμευτική τεχνική και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει τις εξής υποχρεώσεις:

 •  Προσαρμογή του Λογιστικού Σχεδίου (λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μέχρι σήμερα ισχύον) με βάση το νέο καθεστώς λειτουργίας και παροχών του Ταμείου.
 •  Τήρηση των βιβλίων του Ταμείου και διενέργεια σχετικών λογιστικών εγγραφών.
 •  Υπολογισμός Μισθοδοσίας και εκπλήρωση σχετικών υποχρεώσεων υποβολής (ΕΦΚΑ, ΦΜΥ, ΣΕΠΕ-ΕΡΓΑΝΗ κ.ο.κ.).
 •  Υποβολές δηλώσεων στη ΓΓΠΣ (παρακρατούμενων φόρων, δήλωση εισοδήματος νομικών προσώπων, ΜΥΦ, κατάσταση συμφωνητικών κ.ο.κ.).
 •  Σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών εγγράφων που υποβάλλονται στις Εποπτεύουσες Αρχές, συνεργασία με Ορκωτούς Ελεγκτές,  παροχή  διευκρινήσεων στις Αρχές.
 •  Συνεργασία με τον Asset Manager, το Θεματοφύλακα ή και τον Αναλογιστή για υποβολή των σχετικών τριμηνιαίων καταστάσεων ενεργητικού και  αποθεματικών στις  εποπτεύουσες Αρχές.
 •  Σύνταξη και παρακολούθηση Προϋπολογισμού σε συνεργασία με τη Διοίκηση.
 •  Παροχή ενημέρωσης προς τη Διοίκηση και συνεργασία σε διάφορα θέματα όπως σύναψη συμβάσεων, παρακολούθηση πληρωμών κ.α..
 •  Κάθε άλλη υποχρέωση που προκύπτει και εντάσσεται στα πλαίσια της λογιστικής λειτουργίας του Ταμείου.
   

Για την επιλογή του Αναδόχου θα εξετασθούν και αξιολογηθούν χαρακτηριστικά όπως:

 •  Άδεια Λογιστή Α’ Τάξης (απαραίτητο προσόν).
 •  Εμπειρία και γνώση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και των λογιστικών κανόνων που τον διέπουν (κλαδικό λογιστικό σχέδιο – φορολογική  νομοθεσία).
 •  Γενικότερη εμπειρία στην παροχή Λογιστικών υπηρεσιών.
   

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, κάθε ενδιαφερόμενο για να παράσχει πρόσθετες διευκρινήσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής: Ακαδημίας 76, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, 6ος όροφος – Γραφεία Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Για την παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω email (teaypoik@gmail.com) και τηλεφώνου (210-6400013) στις υπηρεσίες του Ταμείου, οι οποίες και θα ανταποκριθούν άμεσα στα τυχόν θέματα που θα προκύψουν.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Νούνης

 

 Η προκήρυξη σε pdf 

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn