ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Διαχείρισης του Κύκλου Εργασιών του Ταμείου

Αθήνα, 12.9.2017

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Διαχείρισης του Κύκλου Εργασιών του Ταμείου

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), ενόψει της επαναλειτουργίας του και της επικείμενης άρσης αναστολής των παροχών του, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επανεγγραφή μελών ξεπερνώντας σημαντικά το όριο των 3.000 αιτήσεων εγγραφής που προβλέπονταν στην σχετική αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από το Ταμείο και εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016), προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. αναφορικά με προσφερόμενες παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως και στο παρελθόν, η Διοίκηση του Ταμείου δεν προτίθεται να αναπτύξει εξολοκλήρου εσωτερικά την αναγκαία υποδομή, οργάνωση και λοιπές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του.

Για το λόγο αυτό, με την παρούσα, εκδηλώνει την πρόθεσή του να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη – εταιρία παροχής υπηρεσιών, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα καλείται «ο Ανάδοχος», την εκτέλεση των υπηρεσιών που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση όλων των αναγκών λειτουργίας του και αφορούν στην εκπλήρωση των κάθε είδους σχέσεων και υποχρεώσεών του που από τη φύση της δραστηριότητας και το σκοπό του ΤΕΑΥΠΟΙΚ προκύπτουν προς τα μέλη του ή τρίτους (όπως συνεργαζόμενες κλινικές, αναλογιστές, εποπτεύουσες αρχές κ.α.).

Για τους παραπάνω λόγους:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή αναδόχου για τη παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης του Κύκλου Εργασιών του Ταμείου και την υπογραφή σχετικής σύμβασης χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν το ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) στο οποίο και θα στηριχθούν για να καταθέσουν δεσμευτική τεχνική και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει τις εξής υποχρεώσεις:

Παροχή χρήσης πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Μητρώο Ασφαλισμένων με παρακολούθηση κυρίως και εξαρτώμενων μελών, με όλα τα ζητούμενα πεδία όπως αυτά απεικονίζονται και στην αίτηση εγγραφής ασφαλισμένου.
 • Διαχείριση ανταλλαγής αρχείων με την Υπηρεσία Μισθοδοσίας (αποστολή απαιτήσεων ασφαλιστικών εισφορών – παραλαβή ποσών που παρακρατήθηκαν ανά οικογένεια ασφαλισμένων).
 • Υποστήριξη εισπράξεων και εκτός του καναλιού μισθοδοσίας. Παρακολούθηση εισπραγμένων ποσών και οφειλόμενου υπολοίπου ανά ασφαλισμένο.
 • Μητρώο αποζημιώσεων που θα παρακολουθεί ανά περιστατικό (ζημιά) όλη τη ζητούμενη πληροφόρηση, τόσο ως προς την καταγραφή του περιστατικού όσο και ως προς την αποζημίωση αυτού με βάση τον πίνακα παροχών του Ταμείου. Διενέργεια ηλεκτρονικών ελέγχων με βάσει τις αναγγελθείσες ζημιές ανά ασφαλισμένο και οικογένεια.
 • Παρακολούθηση υπολειπόμενου ποσού ανά οικογένεια.
 • Υποστήριξη workflow εκκαθάρισης και πληρωμής ζημιών, με τήρηση όλης της απαραίτητης πληροφορίας.
 • Παρακολούθηση περιστατικών εντός δικτύου – υποδοχή ηλεκτρονικών αρχείων τιμολόγησης περιστατικών, αποστολή αρχείων ασφαλισμένων προς ιατρικούς συνεργάτες.
 • Δυνατότητα Οικονομικής Εκκαθάρισης ανά παραστατικό με συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Εξαγωγή πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων προς κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά (Αναλογιστές, Διοίκηση, Λογιστήριο, Εποπτεύουσες Αρχές κ.α.)
 • Υποστήριξη απαραίτητων εκτυπώσεων προς τους ασφαλισμένους (φορολογικές βεβαιώσεις εισφορών και παροχών, εκκαθαριστικό αποζημίωσης, ετήσιο ενημερωτικό δελτίο κ.α.)

Παροχή διαχειριστικών υπηρεσιών:

 • Συντήρηση μητρώου ασφαλισμένων (εγγραφές – διαγραφές ασφαλισμένων – παρακολούθηση ηλικιακών ορίων)
 • Αναγγελία ζημιών (καταχώρηση περιστατικού στο Π/Σ)
 • Οικονομική Εκκαθάριση ζημιών με βάση τον οδηγό μέλους και τον υφιστάμενο πίνακα παροχών, με τη χρήση εργαλείων και δικλείδων ασφαλείας που θα υποστηρίζονται από το Π/Σ
 • Συνεργασία με την ιατρό του ταμείου για θέματα ιατρικά, εφόσον απαιτείται, σε ορισμένα περιστατικά.
 • Συνεργασία με Νοσηλευτικά ιδρύματα εντός δικτύου για χορήγηση επιστολής ασφάλισης αλλά και διερεύνηση θεμάτων που προκύπτουν κατά την οικονομική εκκαθάριση.
 • Δημιουργία καταλόγων πληρωμών εκκαθαρισμένων περιστατικών.
 • Συνεργασία με το προσωπικό του ταμείου (Γραμματεία) για θέματα αποζημίωσης περιστατικών.
 • Στατιστικές αναλύσεις.

Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου:

Το Ταμείο έχει συνάψει συμβάσεις με Ιδιωτικές Κλινικές για την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισμένους του με προκαθορισμένο πλαίσιο υπηρεσιών καθώς και χαμηλότερες χρεώσεις σε σχέση με τους τιμοκαταλόγους ιδιωτών.
Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία και κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα επιφέρουν εισηγήσεις του προς το Δ.Σ. για την βελτίωση του αποτελέσματος προς όφελος των ασφαλισμένων.
Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμετέχει, εφόσον του ζητηθεί, σε ομάδα διαπραγμάτευσης με τις Ιδιωτικές Κλινικές.

 

Κάθε Επιχείρηση που θα συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής, με την προσφορά που θα υποβάλλει:

α) θα διατυπώσει με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Ταμείου, συνολική πρόταση με λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών που δύναται να προσφέρει, ώστε να εξυπηρετείται το σύνολο των λειτουργικών αναγκών του Ταμείου.
β) θα τεκμηριώνει με τρόπο λεπτομερή (υποδομή, εξοπλισμό, προγράμματα και στελεχιακό δυναμικό με βιογραφικά στοιχεία, ειδίκευση, εμπειρία κ.λ.π.) την ικανότητα και ετοιμότητα να αναλάβει άμεσα το έργο αυτό.
γ) θα αναφέρεται στην τυχόν εμπειρία της η οποία θα προκύπτει από όμοιες ή άλλες συναφείς υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση του ωραρίου αυτού , καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή , ούτε είναι δυνατή οποιαδήποτε διόρθωση – συμπλήρωση των στοιχείων και δικαιολογητικών.

Τόπος Υποβολής: Ακαδημίας 76, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, 6ος όροφος – Γραφεία Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Μετά την παραλαβή των προσφορών που θα υποβληθούν, το Δ.Σ. του ΤΕΑΥΠΟΙΚ., θα προβεί στην αξιολόγησή τους ζητώντας, όπου είναι αναγκαίο, πρόσθετες διευκρινίσεις και θα προβεί στη λήξη απόφασης για την ανάθεση του έργου λαμβάνοντας υπόψη την τιμή της προσφοράς καθώς και όλα τα ουσιαστικά κριτήρια που πληροί κάθε συμμετέχουσα στη διαδικασία Εταιρία, όπως η εμπειρία της σε παρόμοια έργα, η εμπειρία των προτεινόμενων στελεχών της σε παρεμφερείς υπηρεσίες καθώς και η γενικότερη επιχειρηματική της ικανότητα, η οποία εγγυάται τη σωστή και επιτυχή υλοποίηση του προς ανάθεση έργου.

Για την παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω email (teaypoik@gmail.com) και τηλεφώνου (210-6400013) στις υπηρεσίες του Ταμείου, οι οποίες και θα ανταποκριθούν άμεσα στα τυχόν θέματα που θα προκύψουν.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Νούνης

 

 Η προκήρυξη σε pdf 

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn