ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Αναλογισμού και Διαχείρισης Κινδύνου

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), ενόψει της επαναλειτουργίας του και της επικείμενης άρσης αναστολής των παροχών του, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επανεγγραφή μελών ξεπερνώντας το όριο των 3.000 αιτήσεων εγγραφής που προβλέπονταν στην σχετική αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από το Ταμείο και εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016), προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. αναφορικά με προσφερόμενες παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως και στο παρελθόν, πρόθεση της Διοίκησης του Ταμείου είναι η σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη λήψη των απαιτούμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπηρεσιών και την εναρμόνιση του Ταμείου με όσα σχετικά προβλέπονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄178/23.01.2015).

Για τους παραπάνω λόγους:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή αναδόχου για τη λήψη των υπηρεσιών Αναλογισμού και Διαχείρισης Κινδύνου και την υπογραφή σχετικής σύμβασης χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν το ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) στο οποίο και θα στηριχθούν για να καταθέσουν δεσμευτική τεχνική και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει τις εξής υποχρεώσεις:

 • Κατάρτιση Ετήσιας Τακτικής Αναλογιστικής Έκθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις εκάστοτε υποδείξεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ).
 • Ετήσιο υπολογισμό αναλογιστικών αποθεμάτων και περιθωρίου φερεγγυότητας.
 • Κατάρτιση τριμηνιαίων και ετησίων εκθέσεων κινδύνων και σύνταξη πολιτικής διαχείρισης κινδύνων.
 • Συνεργασία με την Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) και παροχή των απαιτούμενων διευκρινήσεων με σκοπό την έγκριση της έκθεσης και την έκδοση σχετικού πιστοποιητικού εκ μέρους της για λογαριασμό του Ταμείου.
 • Συνεργασία με την Διοίκηση, την Επιτροπή Επενδύσεων, τον Λογιστή και οποιοδήποτε άλλο όργανο του Ταμείου απαιτήσει την συνδρομή του, στο πλαίσιο της οποίας θα δίδεται οποιαδήποτε στοιχείο, ανάλυση ή αποτίμηση απαιτηθεί σε τομείς όπως ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται κατωτέρω:
  • Ερμηνείας του Καταστατικού, 
  • Προσδιορισμού παραμέτρων για την σύνταξη πίνακα χρηματοροών, 
  • Κατάρτισης Ισολογισμού και διαφόρων αποτιμήσεων, 
  • Παρακολούθησης της εξέλιξης στη χρήση των παροχών του Ταμείου από τους Ασφαλισμένους κλπ.

Για την επιλογή του Αναδόχου θα εξετασθούν και αξιολογηθούν χαρακτηριστικά όπως:

 • Επαγγελματική πιστοποίηση αναλογιστή
 • Εμπειρία σε θέση υπεύθυνου αναλογιστή (με έμφαση στο αντικείμενο της ασφάλισης υγείας) και υπεύθυνου διαχείρισης κινδύνων
 • Εμπειρία και γνώση του τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης
 • Δυνατότητα να εμπλουτίσει τις βάσεις δεδομένων του Ταμείου με στοιχεία της αγοράς τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναλογιστικούς σκοπούς

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει (εφόσον το κρίνει απαραίτητο), κάθε ενδιαφερόμενο για να δώσει πρόσθετες διευκρινήσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 3η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής: Ακαδημίας 76, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, 6ος όροφος – Γραφεία Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Για την παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω email (teaypoik@gmail.com) και τηλεφώνου (210-6400013) στις υπηρεσίες του Ταμείου, οι οποίες και θα ανταποκριθούν άμεσα στα τυχόν θέματα που θα προκύψουν.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Νούνης

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn