ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Συχνές ερωτήσεις

ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το δικαίωμα εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 1 του Οδηγού Μέλους. Συνοπτικά επισημαίνεται ότι δικαίωμα υπαγωγής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου του Υπουργείου Οικονομικών και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών. Περαιτέρω, βάσει ορισμένων διαδικασιών, δύνανται να υπάγονται οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου ή και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες) και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών, καθώς και λοιπές ειδικές περιπτώσεις που καταγράφονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού.

Όχι δεν θεωρείστε μέλος του Ταμείου μετά την ενεργή επαναλειτουργία του με την δημοσίευση του Νέου Καταστατικού (11.11.2016). Θα πρέπει να καταθέσετε εκ νέου αίτηση εγγραφής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποδεχόμενος και την καταβολή μηνιαίας εισφοράς που θα παρακρατείται από την μισθοδοσία σας. 

Η υπαγωγή στο Ταμείο είναι προαιρετική. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στο Ταμείο έπειτα από αίτηση ένταξης και ανεπιφύλακτης αποδοχής του Καταστατικού του Ταμείου και του Οδηγού Μέλους, όπως επίσης και των απόφάσεων του Δ.Σ. Η αίτηση αυτή είναι διαθέσιμη είτε από τα γραφεία του Ταμείου, είτε μέσω διαδικτύου (internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (www.teaypoik.gr) και συνυποβάλλεται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Κεφάλαιο 2, παράγραφος 3 του Οδηγού Μέλους.

“Μετά την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού (ΦΕΚ 48 Β΄-18.1.2109), με την εγγραφή σας στο Ταμείο είναι υποχρεωτική η ασφάλιση σας στο Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών και προαιρετική η ασφάλιση στο Κλάδο Υγείας (Υγειονομικής Περίθαλψης).
Σημειώνεται ότι τα εξαρτώμενα μέλη (σύζυγοι ή και τέκνα) δύνανται να εγγραφούν στο Ταμείο μόνο για τον Κλάδο Υγείας.

“Όχι δεν είστε υποχρεωμένος να εγγραφείτε στον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου.
Ωστόσο, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε προαιρετικά να υποβάλλεται αίτηση μεταβολής στο Ταμείο με την οποία θα αιτείστε την εγγραφή σας και στον νεό ασφαλιστικό κλάδο.”

Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο επιλογές για τα παντρεμένα ζευγάρια ασφαλισμένων. Ή η εγγραφή και των δύο ως κυρίως μελών με τα προστατευόμενα να δηλώνονται από τον έναν από τους δύο συζύγους ή ο ένας από τους δύο συζύγους να εγγραφεί ως κυρίως μέλος και να εγγράψει ως εξαρτώμενα- προστατευόμενα μέλη τα παιδιά αλλά και τον/την σύζυγο. Η διαφορά έγκειται στις καταβαλλόμενες μηνιαίες εισφορές των 10 € (κυρίως μέλος) και των 7 € (εξαρτώμενο) αλλά κυρίως στο ότι το κάθε κύριο μέλος απολαμβάνει ετήσιο οικογενειακό όριο 50.000 € για τις παροχές Υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ασφαλιστούν ως κυρίως μέλη, μπορούν και οι δύο να εγγραφούν στον κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2, παράγραφος 2 του Οδηγού Μέλους, επιγραμματικά ανά κλάδο του Ταμείου ισχύουν τα εξής ποσά:

Εισφορά Εγγραφής Κυρίως Μέλους (εφάπαξ ποσό): 25 €

Για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών:
Επιλέγετε εσείς, κατά την υπολοβή της αίτησης εγγραφής σας, το ύψος της τακτικής μηναιάς εισφοράς (σε ακέραια μορφή) μεταξύ του εύρους των 10€ (κατώτερο ποσό) 1.000€ (ανώτερο ποσό). Μπορείτε να καταβάλετε πέρα της τακτικής μηνιαίας σας εισφοράς και έκτακτη εισφορά έως και δύο (2) φορές το χρόνο. Βάσει του άρθρου 24 του Καταστατικού, από το ποσό της μηνιαίας εισφοράς πιστώνεται στον ατομικό σας λογαρισμό το 95% αυτού και το 5% διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου.

Για τον κλάδο Λοιπών Παροχών:
Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς είναι σταθερό ποσό, συγκεκριμένα:

Είδος μηνιαίας εισφοράςΠοσό
Εισφορά Κυρίως Μέλους10 €
Εισφορά Συζύγου (ως Εξαρτώμενου Μέλους)7 €
Εισφορά πρώτου Τέκνου7 €
Εισφορά δεύτερου Τέκνου6 €
Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά οικογένεια30 €

 

Ως κυρίως ασφαλισμένο μέλος, στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών και μόνο, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να μεταβάλετε, αυξάνοντας ή μειώνοντας,  το ύψος της μηνιαίας σας εισφοράς, μία (1) φορά το χρόνο, τηρουμένων των ορίων ποσού εισφοράς που ισχύουν με υποβολή σχετικής αίτησης από 01/09 έως και 31/10 κάθε έτους. Η μεταβολή θα ισχύει από την 01/01 του επόμενου έτους.

Ημερομηνία ένταξης στο Ταμείο και έναρξης της ασφάλισης σας στο έναν ή και στους δύο κλάδους του Ταμείου, είναι η πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη συνεδρίαση ΔΣ που ενέκρινε την εγγραφή σας. Εισφορές αρχίζουν να υπολογίζονται από την ίδια ημερομηνία. Σε περίπτωση που έχουν ήδη οριστικοποιηθεί οι κρατήσεις από την υπηρεσία μισθοδοσίας σας για το μήνα αυτό χωρίς να έχει γίνει κράτηση για εσάς, τυχόν ποσά εισφορών αναζητούνται αναδρομικά από την επόμενη μισθοδοσία. Ειδικά για τα νεογέννητα τέκνα, ο κυρίως ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση ασφάλισής τους στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ως εξαρτώμενο μέλη το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από τη γέννησή τους, ώστε αυτά να θεωρούνται ασφαλισμένα από την ημερομηνία γέννησης, διαφορετικά ισχύουν τα όσα περιγράφονται ανωτέρω. Η παρακράτηση της εισφοράς ξεκινά αμέσως μετά την έγκριση της αιτήσεως σας από το Δ.Σ. του Ταμείου και εγγραφής σας στο νέο μητρώο ασφαλισμένων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Σε οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις και επιπλέον σε περίπτωση οικειοθελούς διαγραφής, το ισχύον Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προβλέπει την απώλεια της ιδιότητας του κυρίως μέλους και συνεπώς την διαγραφή από το Ταμείο. Ταυτόχρονα επέρχεται αυτόματη απώλεια της κάλυψης και για τα εξαρτώμενα μέλη αυτού.
Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που είστε μέλος και στους δύο κλάδους του Ταμείου, τότε:

 • Από τον κλάδο Λοιπών Παροχών (Υγείας) θα διαγραφείτε και
 • Από τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών θα σταματήσει η ασφάλιση σας και η υποχρέωση σας για καταβολή εισφορών στο Ταμείο, ενώ παράλληλα το συσσωρευμενο ποσό στον ατομικό σας λογαριασμό θα συμμετέχει στις επενδύσεις του Ταμείου έως ότου θεμελιώσετε κάποια από τις προϋποθέσεις λήψης παροχής και επανέλθετε τότε με σχετική αίτηση.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 4 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Φυσικά και μπορείτε. Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μέλους στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 1, περίπτωση δ’.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλετε σχετικό αίτημα προς το Ταμείο και να αναλάβετε την καταβολή των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών σας σε τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου. 

ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΥΓΕΙΑΣ)

Στο Κεφάλαιο 2, παράγραφος 3, περίπτωση γ΄ αναλύεται η χρονική περίοδος κάλυψης καθώς και το τι ισχύει σε περιστατικά που οφείλονται σε ατύχημα. Συνοπτικά, αναφέρουμε ότι η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Ταμείου ξεκινά από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης τους στο Ταμείο. Ωστόσο, μόνο σε περιπτώσεις ατυχήματος η ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Ταμείου ξεκινά άμεσα από την ημερομηνία ένταξης.

Σύμφωνα και με τον Οδηγό Μέλους, ενότητα 3.10, παράγραφος 4, ως επείγον περιστατικό θεωρείται η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που μπορεί να επιφέρει απώλεια της ζωής ή να έχει ως συνέπεια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης υγείας.

Συνεπώς, προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον θα πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα και υποχρεωτικά και οι δύο (2) συνθήκες:

 • Απρόβλεπτο / αιφνίδιο συμβάν
 • Σοβαρός κίνδυνος σημαντικής επιδείνωσης της υγείας ή και θάνατος.

Από την ως άνω περιγραφή, γίνεται κατανοητό ότι δεν καλύπτονται το πρώτο εξάμηνο περιστατικά που ενώ μεν αφορούν σε ιατρική αντιμετώπιση περιστατικού που οδηγεί σε επιδείνωση της υγείας, είναι ωστόσο προγραμματισμένα και όχι αιφνίδια (π.χ. χημειοθεραπείες, προγραμματισμένα χειρουργεία κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τις ανακοινώσεις:
– “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 02 Διευκρινήσεις για την έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ”
“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 03 Αναγκαίες Διευκρινήσεις για τις παροχές του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ”
“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 09 (Διευκρινήσεις επί λειτουργικών θεμάτων)”

Το Ταμείο χορηγεί ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα ανά διανυκτέρευση, καθώς και χειρουργικό επίδομα, με βάση τους όρους της ενότητας 3.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Η συμμετοχή σε περιστατικά εκτός Δικτύου περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες 3.3. και 3.4.1 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Σε καμία περίπτωση η τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝ που αντιστοιχούν στο περιστατικό.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Οδηγό Μέλους, καθώς και στον παρακάτω σύνδεσμο (Παροχές –> Κλάδος Υγείας –> Ιδιωτική Κλινική εκτός Δικτύου ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)

Τα ΚΕΝ είναι ένας γενικευμένος τιμοκατάλογος νοσηλίων που εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ (ΚΦΑ), ο οποίος καθορίζει το κόστος και τη μέση διάρκεια νοσηλείας για κάθε περιστατικό νοσηλείας. Τα στοιχεία αυτά ανταποκρίνονται στους μέσους όρους νοσηλίων και χρησιμοποιούνται για την ταχεία και εύκολη τιμολόγηση των περιστατικών, ανεξάρτητα του ακριβούς αριθμού χρεώσεων και του ακριβούς κόστους νοσηλείας που πραγματικά υπήρξε.

Σε καμία περίπτωση η τελική συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες, όπως αυτή αρχικά υπολογίζεται με τους όρους και παραμέτρους που περιγράφονται στον οδηγό μέλους, δεν μπορεί να ξεπεράσει την αξία του ή των ΚΕΝ που αντιστοιχούν στο περιστατικό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτική κλινική του Δικτύου, όπου δεν εφαρμόζεται ο περιορισμός του ΚΕΝ.

Η λίστα των ΚΕΝ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ταμείου, στην ενότητα Παροχές – Ιδιωτική Κλινική Εκτός Δικτύου (ΦΕΚ 946 Β’ /27.03.2012).

Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης ΚΕΝ για το περιστατικό, τότε ως ανώτατο όριο συμμετοχής του ΤΕΑΥΠΟΙΚ θα ορίζεται το ακριβές ποσό συμμετοχής του ΚΦΑ στο περιστατικό.

“Αναλόγως της θέσης νοσηλείας που θα επιλεγεί σύμφωνα με την ενότητα 3.3 και 3.4.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Το Ταμείο θα συμμετάσχει απευθείας στην κλινική, μετά την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού (εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι μη παρακράτησης) με βάση το ποσοστό που προκύπτει από τις ως άνω συνθήκες, και το μέλος θα επιβαρυνθεί με τη διαφορά συν το εκπιπτόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Οδηγό Μέλους, καθώς και στον σύνδεσμο εδώ. 

Η δικαιούμενη θέση νοσηλείας για νοσηλείες εκτός δικτύου είναι το τρίκλινο δωμάτιο.
Η δικαιούμενη θέση νσοηλείας για νοσηλείες εντός δικτύου είναι το δίκλινο δωμάτιο.
Σε περίπτωση αναβάθμισης θέσης επέρχεται μείωση στη συμμετοχή του Ταμείου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα 3.3 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Ως Δίκτυο Συμβεβλημένων Κλινικών με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ορίζονται οι ακόλουθες:

 • Ευρωκλινική Αθηνών
 • Ευρωκλινική Παίδων
 • Euromedica Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
 • Όμιλος Βιοκλινικής:
   1. Βιοκλινική Αθηνών
   2. Βιοκλινική Θεσσαλονίκης
 • Γενική Κλινική Άνασσα – Βόλος
 • Euromedica “Ζωοδόχος Πηγή” Γενική Κλινική Κοζάνης
 • Euromedica Γενική Κλινική Δωδεκανήσου
 • Euromedica Κυανούς Σταυρός
 • Euromedica Μητέρα Κρήτης
 • Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης των εξόδων από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
 • Μη εφαρμογή του ορίου ΚΕΝ στο αποζημιούμενο ποσό.
 • Ανώτερη δικαιούμενη θέση νοσηλείας.
 • Δεν καταβάλλει το μέλος στην Ιδιωτική Κλινική το σύνολο των εξόδων της νοσηλείας του, παρά μόνο την συμμετοχή του στα έξοδα. Η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ καλύπτεται απευθείας προς την Κλινική.
 • Ιδιαίτερα χαμηλή κοστολόγηση υπηρεσιών υγείας, με σημαντικές εκπτώσεις στον τιμοκατάλογο ιδιώτη που μειώνουν και τη συμμετοχή του μέλους στο περιστατικό.
 • Η νοσηλεία θα πραγματοποιηθεί σε αναβαθμισμένη θέση και θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για νοσηλείες εντός Δικτύου σε δίκλινο Δωμάτιο.
 • Η νοσηλεία θα πραγματοποιηθεί εκτός Δικτύου και το μέλος θα αποζημιωθεί σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για νοσηλείες εντός Δικτύου.
 • Η χρήση του Κύριου Φορέα Ασφάλισης (ΚΦΑ) είναι υποχρεωτική σε όλες τις περιπτώσεις δαπανών νοσηλείας σε εντός ή εκτός δικτύου ιδιωτικές κλινικές του εσωτερικού ή και του εξωτερικού.

Με βάση τους όρους που περιγράφονται στις ενότητες 3.6, 3.7 και 3.8 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

 • Επίδομα Χημειοθεραπείας
 • Επίδομα Ακτινοθεραπείας
 • Ημερήσιο Επίδομα Λοιπών Εξόδων
 • Επίδομα Συνοδού
 • Επίδομα Αποκατάστασης Μαστού
 • Επίδομα για νοσηλεία σε Κέντρο Αποκατάστασης
 • Συμμετοχή στη δαπάνη για προσθετικά μέλη ή εξαρτήματα
 • Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών
 • Συμμετοχή στη δαπάνη για διακομιδή με ασθενοφόρο σε κλινική του Δικτύου
 • Παροχές Πρωτοβάθμιας (Εξωνοσοκομειακής) περίθαλψης
 • Για νοσηλείες εντός Δικτύου συμβεβλημένων κλινικών προβλέπεται απευθείας συμμετοχή του Ταμείου στο περιστατικό, και το μέλος επιβαρύνεται μόνο με τη συμμετοχή που του αναλογεί. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το μέλος καταθέτει συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης αποζημίωσης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ταμείου μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που προκύψει κάποια εκκρεμότητα, οι υπηρεσίες του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με το μέλος. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.
 • Τα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 4.2 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

  Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

 • Οι εξαιρέσεις αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 3.9 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Το Ταμείο μέσω του διαχειριστή επενδύσεων (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.) που έχει προσλάβει κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, κατευθύνει τα αποθεματικά του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών σε περιουσιακα στοιχεία της χαμηλότερης, ως προς τον κίνδυνο, επενδυτικής βαθμίδας (όπως προθεσμιακές καταθέσεις, Ε.Γ.Δ. και αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων).

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 άρθρο 25 του Καταστατικού, κάθε κυρίως μέλος του Ταμείου δικαιούται να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον:

 • Είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στον κλάδο τουλάχιστον δέκα (10) έτη ή χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ένα (1) έτος στο Ταμείο κατά την έναρξη του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών ή
 • Είναι ηλικίας τουλάχιστον εξήντα (60) ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στον κλάδο τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή
 • Έχει θεμελιώσει τις προϋποθέσεις για λήψη κύριας σύνταξης λόγω γήρατος και έχει απονεμηθεί σε αυτόν σύνταξη ή
 • Έχει απονεμηθεί σε αυτόν σύνταξη αναπηρίας ή
 • Ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον είκοσι (20) συμπληρωμένα έτη ασφάλισης στον Κλάδο.

Σε περίπτωση ωστόσο θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου, οι κληρονόμοι του δικαιούνται να λάβουν την παροχή του ανεξαρτήτως εάν πληρούσε ο εκλιπών κάποια από τις ως άνω προϋποθέσεις.

Η εφάπαξ παροχή ισούται με το συνολικό κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό σου λογαριασμό από τις διαχρονικά καταβληθείσες εισφορές υπέρ του κλάδου, μετά την αφαίρεση των εξόδων διαχείρισης (5% επί της εισφοράς) πλέον των αναλογουσών αποδόσεων που προκύπτουν από την επένδυση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου μέχρι την εκκαθάριση της παροχής.

Ναι, μπορείτε να αιτηθείτε το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στον ατομικό σας λογαριασμό να σας απονεμηθεί σε τμηματικές καταβολές δηλαδή σε μορφή σύνταξης μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας ανατρέξτε στο Κεφάλαιο 3 του Οδηγού Μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn