ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Ανακοίνωση Νο 46: 2η χρονιά λειτουργίας και καταγραφής υπεραξιών για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) ανακοινώνει για το έτος 2020 την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων από την επενδυτική διαχείριση των χαρτοφυλακίων του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών και του Κλάδου Υγείας του Ταμείου.

Και οι δύο Κλάδοι του Ταμείου  (Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών και Κλάδος Υγείας) κατά το έτος 2020, εν μέσω της πρωτοφανούς πανδημίας και κατ’ επέκταση της ιδιαίτερης αρνητικής οικονομικής συγκυρίας, κατάφεραν και κατέγραψαν θετικές αποδόσεις-υπεραξίες στα Ενεργητικά τους προς όφελος των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου.

Ειδικότερα, οι αυξήσεις των Ενεργητικών των δύο κλάδων του Ταμείου  (Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών και Κλάδος Υγείας) για το 2020 ανήλθαν σε 1,66% για τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών και σε 10,02% για τον Κλάδο Υγείας. Οι ως άνω αποδόσεις επιτεύχθηκαν, εξαιτίας των περιοδικών και διεσπαρμένων καταβολών των εισφορών κατά την διάρκεια του έτους, με αποτέλεσμα την επίτευξη χαμηλότερου μέσου όρου κτήσης των μεριδίων του Α/Κ επένδυσης. Η δε χρονοσταθμισμένη απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών (timeweighted) ήταν της τάξεως του 0,26%, ενώ του KλάδουYγείας 9,84%.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο του 2021ο νέος Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚσυμπλήρωσεδύο (2) χρόνια λειτουργίας. Κατά τη διάρκεια του χρονικού αυτού διαστήματος εγγράφησαν στον Κλάδο 763 ασφαλισμένα μέλη και στις 31.12.2020τα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου άγγιξαν τα 630.040 ευρώ. Επιπλέον, κατά τη διετία 2019-2020, ο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατέγραψε θετική σωρευτική ποσοστιαία αύξηση της περιουσίας του της τάξεως του1,81%, παρέχοντας σημαντική υπεραξία στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων μελών στους οποίους τοποθετούνται οι ατομικές τους εισφορές.

Οι επενδύσεις των εισφορών του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ  πραγματοποιούνται από την Επενδυτική Επιτροπή και τον Διαχειριστή Επενδύσεων του Ταμείου με το πλέον κατάλληλο επενδυτικό μέσο για την αξιοποίηση περιουσίας, τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων επί Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) ή τα κοινώς ονομαζόμενα Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ). Τα Α/Κ είναι το πιο αυστηρά εποπτευόμενο, διαφανές, προσιτό και επιτυχημένο διεθνώς μέσο αποτελεσματικής αξιοποίησης των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από τις επενδύσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια:

  • Είναι ένα επενδυτικό μέσο με συγκεκριμένες προδιαγραφές και όρια που διασφαλίζουν την τήρηση του επενδυτικού σκοπού του και τη διασπορά των επενδύσεών του.
  • Κανονιστικά διέπεται από συγκεκριμένη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  • Η αξιοπιστία του διασφαλίζεται από τον υποχρεωτικό έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές, αλλά και από την διαφάνεια που προσφέρει μέσω της δημοσίευσης των τριμηνιαίων πινάκων επενδύσεων και την καθημερινή δημοσίευση της τιμής του μεριδίου του.
  • Επενδυτικά προσφέρει πολύ μεγάλη διαφοροποίηση για να καλύπτει το μη επιθετικό προφίλ κινδύνου του Ταμείου. Αυτό μεταφράζεται σε μειωμένο επενδυτικό κίνδυνο, λόγω διασποράς των επενδύσεων.
  • Έχει καθημερινή ρευστότητα, μπορεί να δέχεται συμμετοχές οποιουδήποτε ποσού και να εκδίδει ονομαστικά μερίδια ακόμα και σε επίπεδο κάθε ασφαλισμένου.
  • Λειτουργικά το Ταμείο θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί, είτε συνολικά είτε σε επίπεδο ασφαλισμένου, την εξέλιξη του ενεργητικού με πολύ απλό τρόπο (μερίδια Α/Κ έναντι επιμέρους τίτλων).
  • Τέλος, απλοποιείται η φορολογική αντιμετώπιση και οι σχετικοί υπολογισμοί για το Ταμείο καθώς περιλαμβάνονται μόνο μερίδια Α/Κ που έχουν συγκεκριμένη αντιμετώπιση και όχι  τοποθετήσεις σε τίτλους που η φορολογική αντιμετώπιση τους είναι πολύπλοκη.

Με βασικό σκοπό την προστασία του κεφαλαίου και την επίτευξη αποδόσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα από εισόδημα, το επενδυτικό προφίλ του Ταμείου είναι αμυντικού/ισορροπημένου χαρακτήρα, δηλαδή δεν στοχεύει στην ανάληψη υψηλού επενδυτικού κινδύνου.Συγκεκριμένα, oεπενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο οποίο είναι τοποθετημένεςοι εισφορές του Κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, είναι η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους σε ευρώ. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το καθαρό ενεργητικό του κυρίως σε κατάλληλα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολογιών ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Αναλυτικότερα, το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμα και μεσομακροπρόθεσμα ομόλογα / ομολογίες και δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ).

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, στη συνεδρίαση του Μάρτιου2021, ενέκρινε την εισήγηση της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου για σύσταση ομώνυμου εξειδικευμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου για το Ταμείο εντός του α΄ εξαμήνου του 2021, επιλογή που αποτελεί βέλτιστη πρακτική επενδυτικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων των επαγγελματικών ταμείων.

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn