Διαγραφή μελών

Το νέο Τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 48/18.1.2019) ορίζει αναλυτικά στο άρθρο 6 ότι η ιδιότητα του ασφαλισμένου απόλλυται στις εξής περιπτώσεις: 

  • Όταν ο ασφαλισμένος παραιτείται, συνταξιοδοτείται ή απολύεται.
  • Όταν ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 7 παρ. 10 Ν.3029/2002.
  • Όταν ο ασφαλισμένος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Δ.Σ. ιδίως στις περιπτώσεις που το μέλος:
  1. Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν Καταστατικό.
  2. Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει για τη μείωση των συνεπειών του.
  3. Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
  4. Παραπλανά το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές που προβλέπονται από το ισχύον Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
  5.  Οφείλει ασφαλιστικές εισφορές μεγαλύτερες του ενός (1) έτους και δεν ανταποκρίνεται σε έγγραφες οχλήσεις (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) από υπηρεσία του Ταμείου, ώστε να προβεί σε αποπληρωμή των οφειλών αυτών.
  • Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου επέρχεται, εφόσον συντρέχει μεταγενέστερη έκλειψη μιας αναγκαίας, κατά το νόμο ή το ισχύον Καταστατικό, προϋπόθεσης για την απόκτηση ή τη διατήρηση της ιδιότητας του ασφαλισμένου.
  • Τις ίδιες στερήσεις και με τους ίδιους όρους υφίστανται και οι δικαιούχοι παροχών γενικότερα.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print