Εισφορά Εγγραφής

Εισφορά Εγγραφής Νέου Κυρίως Μέλους (εφάπαξ ποσό): 25 € 

Μηνιαίες εισφορές Kλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών

Ελάχιστο Ποσό Μέγιστο ποσό
Μηνιαία τακτική εισφορά 10 € 1.000 €
  • Η μηνιαία τακτική εισφορά (12 καταβολές ανά έτος) δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δέκα (10) € ούτε ανώτερη από χίλια (1.000) € και θα εκφράζεται πάντοτε σε ακέραιους αριθμούς.
  • Κάθε μέλος έχει την διακριτική ευχέρεια της επιλογής του ποσού της μηνιαίας εισφο­ράς που θα καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου με­ταξύ του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου και ανώτατου ποσού μηνιαίας εισφοράς.
  • Κάθε μέλος έχει δικαίωμα, μία φορά ανά ημερολογιακό έτος, να μεταβάλει το ύψος της μηνιαίας τακτικής εισφοράς που καταβάλει στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του Ταμείου, υπό τον περιορισμό τυχόν ισχύο­ντος κατώτατου και ανώτατου ποσού εισφορών.
  • Κάθε μέλος έχει δικαίωμα, δύο φορές ανά ημερολογιακό έτος, να καταβάλλει προαιρετικές εισφορές, το ανώτατο και κατώτατο όριο των οποίων θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του Ταμείου.

Μηνιαίες εισφορές Kλάδου Υγείας

Είδος μηνιαίας εισφοράς Ποσό
Εισφορά Κυρίως Μέλους 10 €
Εισφορά Συζύγου (Ως Εξαρτώμενο Μέλος) 7 €
Εισφορά τέκνων (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών) 7 €
Μέγιστη μηνιαία εισφορά ανά οικογένεια 24 €
  • Η μηνιαία  εισφορά (12 καταβολές ανά έτος) ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) € για κάθε Κυρίως μέλος.
  • Η μηνιαία  εισφορά (12 καταβολές ανά έτος) ορίζεται στο ποσό των επτά (7) € για το Εξαρτώμενο μέλος, ήτοι τον ή την σύζυγο του Κυρίως μέλους.
  • Η μηνιαία  εισφορά (12 καταβολές ανά έτος) ορίζεται στο ποσό των επτά (7) € για τα τέκνα (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών θα καταβάλλεται το ποσό των 7,00 ευρώ συνολικά για όλα τα τέκνα).
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print