ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών

Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μετά την τελευταία τροποποίηση του Καταστατικού του (Ιανουάριος 2019), ενεργοποίησε και νέο κλάδο παροχών προς όφελος των ασφαλισμένων του μελών και συγκεκριμένα τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών. Ο νέος αυτός κλάδος αφορά τη χορήγηση εφάπαξ παροχής και σύνταξης για την κάλυψη και των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων μελών του.

 

Υπολογιστής Εφάπαξ Παροχών

Βασικά χαρακτηριστικά του Κλάδου

Τακτικές Μηνιαίες Εισφορές

 • Κάθε ασφαλισμένο κύριο μέλος, με αίτησή του, επιλέγει το ίδιο ατομικά το ύψος της μηνιαίας εισφοράς που θα καταβάλει
 • Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς θα πρέπει να είναι σε ακέραια μορφή
 • Το ποσό της μηνιαίας τακτικής εισφοράς δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10€ και ανώτερο από 1.000€

Μεταβολές Τακτικών Μηνιαίων Εισφορών

 • Το ασφαλισμένο μέλος δύναται να τροποποιεί τη δήλωση του αυτή και να αυξάνει ή να μειώνει το ποσό της τακτικής μηνιαίας εισφοράς του πάντα εντός των επιτρεπτών κατώτατων και ανώτατων ορίων ποσού εισφορών.
 • Το δικαίωμα μεταβολής του ύψους της τακτικής εισφοράς ασκείται μια (1) φορά ανά ημερολογιακό έτος με σχετική γραπτή δήλωση του προς το Δ.Σ. του Ταμείου από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.
 • Η τροποποίηση της τακτικής εισφοράς θα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους της υποβολής της σχετικής δήλωσης.
 • Η μη καταβολή ή η μερική τακτοποίηση των τακτικών μηνιαίων εισφορών συνεπάγεται μη πίστωση του ατομικού λογαριασμού του κυρίως μέλους και μη συνυπολογισμό του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος ως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

Προαιρετικές Εισφορές

 • Κάθε ασφαλισμένος δύναται να καταβάλλει προαιρετικές εισφορές έως και δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό έτος.
 • Το Δ.Σ. του Ταμείου θα ορίζει το ανώτατο και κατώτατο όριο των εισφορών αυτών.
 • Το ποσό της προαιρετικής εισφοράς του ασφαλισμένου θα καταβάλλεται μέσω διατραπεζικής εντολής, δηλαδή από τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλισμένου προς τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου και όχι με απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου.
 • Σε κάθε περίπτωση, το κυρίως μέλος οφείλει να γνωστοποιεί τη συναλλαγή αυτή στο Ταμείο κάθε φορά.

10 λόγοι για να συμμετέχουμε

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Πατήστε επάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο σε pdf.

Αίτηση καταβολής έκτακτης εισφοράς

Πατήστε επάνω στην εικόνα για να κατεβάσετε την αίτηση σε pdf.

Κεφαλαιοποίηση

Ο κλάδος συνταξιοδοτικών παροχών εφαρμόζει κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών.

Το σύνολο των εισφορών των ασφαλισμένων στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών επενδύονται μέσω του ομώνυμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS” από την εταιρεία διαχείρισης “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.”.

Μάθετε περισσότερα επισκεπτόμενοι την ενότητα Επενδύσεις.

Παροχές

 • Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του οποιαδήποτε από τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Είναι ηλικίας τουλάχιστον 55 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο κλάδο τουλάχιστον δέκα (10) έτη ή χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον ένα (1) έτος στο Ταμείο κατά την έναρξη του κλάδου Συνταξιοδοτικών Παροχών
  2. Είναι ηλικίας τουλάχιστον 60 ετών και έχει χρόνο ασφάλισης στο κλάδο τουλάχιστον πέντε (5) έτη ή
  3. Έχει θεμελιώσει τις προϋποθέσεις για λήψη κύριας σύνταξης λόγω γήρατος και έχει απονεμηθεί σε αυτόν σύνταξη ή
  4. Έχει απονεμηθεί σε αυτόν σύνταξη αναπηρίας ή
  5. Ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 20 συμπληρωμένα έτη ασφάλισης στον κλάδο.

Περίπτωση θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου

Σε περίπτωση θανάτου του κυρίως ασφαλισμένου, οι κληρονόμοι του δικαιούνται να λάβουν την παροχή του, ανεξαρτήτως εάν πληρούσε ο εκλιπών κάποια από τις ως άνω προϋποθέσεις.

Τρόποι καταβολής παροχής

Παροχή με Εφάπαξ Καταβολή:

Απονέμεται στο κυρίως ασφαλισμένο μέλος μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. εφάπαξ παροχή η οποία ισούται με το κεφάλαιο που έχει συσσωρευτεί στον ατομικό λογαριασμό του έως και την ημερομηνία της εκκαθάρισης της παροχής.

Παροχή με Τμηματικές Καταβολές (Σύνταξη):

 • Απονέμεται στο κυρίως ασφαλισμένο μέλος σε τμηματικές καταβολές το ποσό που έχει συγκεντρωθεί στον ατομικό του λογαριασμό (καταβολή σύνταξης), μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. το οποίο λαμβάνει υπόψη το χρονικό διάστημα της καταβολής όσο και το ποσό της σύνταξης.
 • Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την έναρξη των τμηματικών καταβολών.

Περίοδος καταβολής Σύνταξης

 • Η περίοδος καταβολής της σύνταξης στον ασφαλισμένο έχει διάρκεια: πέντε (5), δέκα (10), δεκαπέντε (15) ή είκοσι (20) έτη, κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου
 •   Ο Ασφαλισμένος δύναται να αιτηθεί την εν μέρει καταβολή της παροχής με εφάπαξ καταβολή και το υπόλοιπο ποσό της παροχής με μορφή Σύνταξης
 • Αντιστρόφως, κάθε συνταξιούχος μπορεί να αιτηθεί μετά τα πέρας (1) έτους την διακοπή καταβολής της σύνταξής του, παραιτούμενος από το δικαίωμα του αυτό και την άμεση καταβολή εφάπαξ του υπολοίπου ποσού από τον ατομικό του λογαριασμό.  

Σημαντικά οφέλη συμμετοχής στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών

 • Οι καταβληθείσες εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν 100% από το φορολογητέο εισόδημα (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, παρ.1ε και ΠΟΛ 1227/14.12.2018)
 • Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή δεν φορολογείται, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, παρ.1στ)
 • Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΠΟΛ.1034/2017, Άρθρο 6, παρ.2)
 • Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι: Το Ταμείο διοικείται αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους-μέλη του και όχι από μετόχους. Κάθε ασφαλισμένος-μέλος μπορεί να συμμετάσχει στην διοίκηση του Ταμείου.
 • Καθημερινή ηλεκτρονική πρόσβαση (μέσω προσωπικού κωδικού) στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό για έλεγχο από τον ασφαλισμένο της εξέλιξης της ατομικής του επενδυτικής μερίδας
 • Έκδοση και αποστολή Ετήσιου Ενημερωτικού Σημειώματος για την εξέλιξη του Ατομικού Λογαριασμού από την έναρξη της Ασφάλισης
 • Επιλογή χρόνου αποχώρησης από τον ασφαλισμένο σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον ΚΛΑΔΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ: 210-6400013

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn