ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Προκήρυξη υποβολής προσφορών από νοσοκομεία στις 31-1-2017

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), ενόψει της άρσης αναστολής των παροχών του που ισχύει από 01/01/2012 και μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του Καταστατικού του (ΦΕΚ 3662 Β’ 11.11.2016) που προβλέπει τη χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που θα συμμετέχουν στο δίκτυο παροχής πρόσθετων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν δεσμευτική τεχνική και οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 31η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής: Ακαδημίας76, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, 6ος όροφος – Γραφεία ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Άνοιγμα Φακέλων Προσφορών: Σόλωνος 68, Αθήνα, Τ.Κ. 10680, Συμβολαιογραφικό γραφείο Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Αδάμου του Δημητρίου, 31η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Όπως και στο παρελθόν, πρόθεση του Ταμείου είναι να συνάψει συμβάσεις με ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδανικά με δικτυακή υποστήριξη σε μεγάλο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, με σκοπό την εξασφάλιση προνομιακών χρεώσεων και συνθηκών νοσηλείας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:
Το Ταμείο επιδιώκει τη σύναψη συμβάσεων επί τη βάσει του εν ισχύ σύγχρονου πλαισίου συνεργασίας κλινικών και ασφαλιστικών φορέων – ασφαλιστικών εταιρειών, που θα εξασφαλίζει:

  1. Μείωση του κόστους συνολικής δαπάνης με την οποία θα επιβαρύνονται το Ταμείο και οι Ασφαλισμένοι του.
  2. Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης για τους ασφαλισμένους του.
  3. Επαρκή έλεγχο της συνολικής δαπάνης νοσηλείας και προστασία από μη συνδεδεμένες με τη νοσηλεία χρεώσεις ή χρεώσεις που θα υπερβαίνουν το συμφωνημένο τιμοκατάλογο.
  4. Διαφάνεια στη μεθοδολογία με την οποία θα προκύπτει η τελική συμμετοχή ασφαλισμένου και η απευθείας επιβάρυνση του Ταμείου.
  5. Δυνατότητα αμοιβαίας απολογιστικής αξιολόγησης του αποτελέσματος της συνεργασίας τόσο από πλευράς Ταμείου όσο και από πλευράς Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων με δυνατότητα επανεξέτασης των όρων συνεργασίας μετά το πέρας της αρχικής διάρκειας σύμβασης.

Τα ως άνω μπορούν να υλοποιηθούν με διαφορετικές πιθανές μεθόδους συνεργασίας, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):
– Πακέτα χρεώσεων νοσηλείας με συμφωνημένο κόστος ανά διάγνωση.
– Σταθερό συμφωνημένο κόστος ανά ασφαλισμένο (μέθοδος capitation) για ορισμένη χρονική περίοδο, με σαφώς προσδιορισμένο και συγκεκριμένο πλαίσιο παροχών και καλύψεων.
– Εκπτώσεις επί του τιμοκαταλόγου ιδιωτών.

Θα συνεκτιμηθούν ιδιαίτερα πακέτα προσφορών και δωρεάν παροχών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία θα οδηγήσουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του Ταμείου.

Επισημαίνεται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην καλύτερη κατανόηση του προτεινόμενου πλαισίου συνεργασίας η παράθεση, εκ μέρους των ενδιαφερομένων, αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων για τις εξής περιπτώσεις νοσηλειών σε τρίκλινο δωμάτιο:

  1. Θυρεοειδεκτομή επί καρκίνου (Εξαιρετικά βαρεία επέμβαση για σοβαρή πάθηση)
  2. Χολοκυστεκτομή (Βαρεία επέμβαση για μη σοβαρή πάθηση)
  3. Βουβωνοκήλη με πλέγμα (Μεγάλη επέμβαση για μη σοβαρή πάθηση)
  4. Αγγειοπλαστική λόγω στεφανιαίας νόσου (Μεγάλη επέμβαση για σοβαρή πάθηση)

Από τα ως άνω παραδείγματα θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το συνολικό κόστος νοσηλείας επιμερισμένο σε:

– Συμμετοχή Κύριου Φορέα
– Συμμετοχή Ασφαλισμένου και
– Συμμετοχή ΤEA-YΠOIK.

Στρατηγική του Ταμείου είναι η διασφάλιση μακροχρόνιας συνεργασίας με τους αναδόχους. Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚκαι των ανάδοχων Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων αφορά χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ:
Βάσει του καταστατικού του Ταμείου, που υπάρχει διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα www.teaypoik.gr, προβλέπεται ποσοστιαία συμμετοχή του Ταμείου (από 50% έως και 100%) στις δαπάνες νοσηλείας δευτεροβάθμιας περίθαλψης μετά την παρακράτηση εκπιπτόμενου ποσού 1.000 € ανά περίπτωση (πλην εξαιρέσεων για συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις), αναλόγως της θέσης νοσηλείας που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος και αν θα νοσηλευτεί σε συμβεβλημένη ή μη συμβεβλημένη κλινική. Σε καμία όμως περίπτωση, το ποσό συμμετοχής του Ταμείου που θα προκύψει από τους ως άνω υπολογισμούς, δεν μπορεί να ξεπερνάει το 100% της αξίας του θεσμοθετημένου ΚΕΝ (κλειστού ενοποιημένου νοσηλίου) που θα αναγράφεται στο εξιτήριο.

Το ως άνω πλάνο παροχών επιδέχεται βελτιώσεων μέσω των προσφορών συνεργασίας που θα υποβληθούν, με γνώμονα την ευνοϊκότερη κάλυψη των ασφαλισμένων με μείωση της δικής τους επιβάρυνσης και παράλληλα τη συγκράτηση του κόστους συμμετοχής του Ταμείου.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:
Η διασπορά του ασφαλισμένου πληθυσμού θα είναι στην Ελληνική Επικράτεια, με σαφώς υψηλότερη συγκέντρωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Το Ταμείο εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει κατά την περίοδο εγγραφών των μελών που θα ακολουθήσει κατ΄ ελάχιστον 3.000 κύρια μέλη και 4.500 εξαρτώμενα σε όλη την επικράτεια. Κύρια και εξαρτώμενα μέλη δικαιούνται τις ίδιες παροχές βάσει του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία courier στα γραφεία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που βρίσκονται επί της οδού Ακαδημίας76, Αθήνα, 3ος όροφος, Τ.Κ. 10678, να είναι σφραγισμένος και να φέρει υποχρεωτικά την παρακάτω ετικέτα:

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ -ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» – Υπόψη Διοικητικού Συμβουλίου ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 31/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Προσφορές που κατατίθενται μετά τη λήξη της ανωτέρω ημερομηνίας και ώρας υποβολής δεν θα αποσφραγίζονται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας αυτής. Προσφορές, που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στην περίπτωση αποστολής της προσφοράς με συστημένη επιστολή ή courier, ο αποστολέας φέρει την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής της, δεδομένου ότι πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, και όχι απλώς να έχει ταχυδρομηθεί μέχρι τότε.

Προκειμένου για κοινοπραξία/σύμπραξη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων θα αναγράφονται τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο) όλων των εταιρειών – μελών της κοινοπραξίας/σύμπραξης. Η προσφορά καθώς και τα σχετικά έγγραφα που θα υποβληθούν θα φέρουν απαραίτητα ημερομηνία και υπογραφή είτε του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα, είτε του ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο εκπροσώπου του συμμετέχοντα.

Κάθε προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από σχέδιο σύμβασης συνεργασίας. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

ANOIΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τις προσφορές που έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από το Ταμείο θα ανοιχτούν ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Αδάμου του Δημητρίου και στο γραφείο της (οδός Σόλωνος 68, Τ.Κ. 10680 Αθήνα) στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, παρουσία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκπροσώπων αυτού καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου.
Θα συνταχθεί σχετική έκθεση οποία θα αναφέρει συνοπτικά τις κατατεθείσες προσφορές, απλά αντίγραφα των οποίων θα προσαρτώνται σε αυτή και θα υπογράφεται από τους παριστάμενους εκπροσώπους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και τη συμβολαιογράφο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μελετήσει τις προσφορές και θα κρίνει ποιες από αυτές διασφαλίζουν το υψηλότερο επίπεδο παροχών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος δαπάνης για τον ασφαλισμένο αλλά και τη συμμετοχή του Ταμείου. Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσουν οι προτάσεις από τις οποίες θα προκύπτει χαμηλότερο συνολικό κόστος νοσηλείας (συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών Ιατρών) και υψηλό ποσοστό έκπτωσης επί του τιμοκαταλόγου ιδιωτών.

Σε περίπτωση προσφοράς με σταθερό συμφωνημένο κόστος ανά ασφαλισμένο (μέθοδος capitation), κριτήρια επιλογής θα είναι:
– Το συνολικό ετήσιο κόστος που θα επιβαρυνθεί το Ταμείο, καθώς και ο τρόπος πληρωμής του.
– Η χρονική περίοδος ισχύος της προτεινόμενης σύμβασης.
– Το πλάνο παροχών και καλύψεων καθώς και οι περιοριστικοί όροι.
– Η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την επικράτεια θα αποτελέσει σημαντικό κριτήριο επιλογής.
Στη συνέχεια θα κληθούν τα επιλεγμένα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα για την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας. Μετά την υπογραφή των Συμβάσεων το Ταμείο θα αναμορφώσει τον Οδηγό Ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων Συνεργασίας με τα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που θα επιλεγούν και θα ξεκινήσει τη διαδικασία ενημέρωσης και εγγραφής μελών που θα διαρκέσει δύο μήνες κατ΄ανώτατο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του.
Εφόσον συγκεντρωθεί ο αριθμός των 3.000 αιτήσεων εγγραφής των κυρίως ασφαλισμένων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκτιμήσει την κατάσταση εγγραφών μαζί με όλα τα ποιοτικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτών προκειμένου να προβεί στην λήψη της απόφασης για την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και με την ταυτόχρονη άρση της εν ισχύ από 1/1/2012 αναστολής των παροχών.
Για τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω e-mail (teaypoik@gmail.com) και τηλεφώνου (210-6400013/6979913735),κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, στις υπηρεσίες του Ταμείου οι οποίες και θα ανταποκριθούν άμεσα στην εξυπηρέτησή τους.

Η ανακοίνωση σε pdf

Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn