ΤΕΑ - ΥΠΟΙΚ

Ακαδημίας 76 6ος όροφος,
10678, Αθήνα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΛ: 2155155318

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Δευτ.-Παρ. 08:00-20:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
2106400013
Δευτ.-Παρ. 9:00-17:00
info@teaypoik.gr

Ιστορικό

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ) που ιδρύθηκε στις 14.5.2004 και συστάθηκε με το ΦΕΚ Β΄ 727/14.5.2004 αποτελεί το πρώτο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ιδρύθηκε στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002 για την «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», με τον οποίο θεσπίστηκε στη χώρα μας ο θεσμός της Επαγγελματικής Ασφάλισης (δεύτερος πυλώνας ασφάλισης). Η νομική του μορφή είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο σχετικό μητρώο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Βασικός σκοπός του Ταμείου:

 η παροχή ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ στα μέλη του, για τη βελτίωση και συμπλήρωση των παροχών του εκάστοτε Κύριου Φορέα Ασφάλισης (Κ.Φ.Α.), με διαδικασίες και όρια που διασφαλίζουν την διαφάνεια και την βιωσιμότητα των παροχών. Στην ουσία, το Ταμείο λειτουργεί ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ στις παροχές του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, όποιος και να είναι αυτός (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κ.λ.π./πλέον ΕΦΚΑ). Υπογραμμίζεται ότι μία απολογιστική σύγκριση (ανά περίπτωση) των παροχών του Κ.Φ.Α. και του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, αναδεικνύει ότι το Ταμείο συμμετείχε στις δαπάνες υγείας των μελών του κατά τη διάρκεια της ενεργούς λειτουργίας του (2004-2011), με ποσά που ήταν πολλαπλάσια του Κ.Φ.Α., ακόμη και εκατοντάδες φορές περισσότερο.

Από την ίδρυσή του, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δραστηριοποιήθηκε αποκλειστικά στον τομέα των πρόσθετων (ως προς τους Κύριους Φορείς Ασφάλισης) παροχών υγείας και για τον λόγο αυτό προχώρησε σε ειδικές συμφωνίες συνεργασίας με μεγάλα Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Διαγνωστικά Κέντρα.

Μέλη του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποτέλεσαν οι υπάλληλοι των φορολογικών – ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους. Όλα τα μέλη του είχαν δικαίωμα στις ίδιες παροχές. Σε όλα τα μέλη είχε χορηγηθεί ειδική κάρτα μέλους. Ο αριθμός των μελών αυξομειωνόταν διαχρονικά, ανάλογα με τις προσλήψεις – συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι την 1.1.2012, ημερομηνία αναστολής των παροχών του Ταμείου, ο αριθμός των κύριων μελών ήταν 12.949 (με μέγιστο καταγεγραμμένο αριθμό κύριων μελών στο μητρώο του Ταμείου τα 15.252 μέλη την περίοδο 2004-2011) ενώ ο συνολικός αριθμός κύριων και εξαρτώμενων μελών ήταν 33.777, καθιστώντας το Ταμείο το πολυπληθέστατο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του κλάδου.

Ως προς τα ποσά αποζημίωσης που χορηγήθηκαν από το Ταμείο σημειώνονται τα εξής:

  • Από τις 15.252 ασφαλισμένες οικογένειες έλαβαν αποζημίωση για περιπτώσεις νοσηλείας σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές πάνω από 7.600 οικογένειες.
  • Το Ταμείο χορήγησε αποζημιώσεις σε πάνω από 10.200 κύρια και εξαρτώμενα μέλη κατά τη περίοδο 2004-2011.
  • Καλύφθηκαν από το Ταμείο πάνω από 19.000 περιστατικά νοσηλείας σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές.
  • Tο συνολικό κόστος των χορηγηθεισών παροχών υγείας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προς τα ασφαλισμένα του μέλη αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ανέστειλε τις παροχές υγειονομικής περίθαλψης στα μέλη του την 1.1.2012.

Η απόφαση αυτή ήταν προϊόν δύο γεγονότων. Το πρώτο αφορούσε στην υποχρεωτική (λόγω ενεργοποίησης των CACs) συμμετοχή και του ΤΕΑ – ΥΠΟΙΚ στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων PSI+ της Ελληνικής Κυβέρνησης το 2012 που έπληξε σοβαρά τα αποθεματικά του. Το δεύτερο και βασικότερο γεγονός που οδήγησε στην αναστολή των παροχών ήταν η μείωση της χρηματοδότησης του Ταμείου από τον εργοδοτικό φορέα (Υπουργείο Οικονομικών) κατά 60% το 2010 και η ολική διακοπή της χρηματοδότησής του για τα έτη 2011 και 2012, εξέλιξη που ανάγκασε το Δ.Σ. του Ταμείου στη συνεδρίασή του της 12.12.2011 να λάβει την απόφαση για αναστολή όλων των παροχών υγείας από 1.1.2012.

Το τελευταίο τρίμηνο του 2015 το αρμόδιο εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάλεσε εγγράφως το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ να δηλώσει τις προθέσεις του σχετικά με τους μελλοντικούς σχεδιασμούς της διοίκησης του Ταμείου για τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας του και την εν γένει βιωσιμότητά του. Το Δ.Σ. του Ταμείου, ανταποκρινόμενο στις αιτιάσεις της εποπτικής Αρχής, εξέλαβε ομόφωνη απόφαση ανάληψης όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών και δράσεων για την ανασυγκρότηση του Ταμείου με σκοπό την βιώσιμη επανεκκίνησή του μέσω της καθιέρωσης εισφορών στα ασφαλισμένα μέλη του, της προαιρετικής εγγραφής μελών και της επακόλουθης άρσης αναστολής των παροχών του.

Προς την κατεύθυνση αυτή, πραγματοποιήθηκε σχετική αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας και εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του Ταμείου οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Καταστατικού για την βιώσιμη επαναλειτουργία του. Προϋπόθεση για αυτό, βάσει της αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, είναι η εγγραφή στο Ταμείο ελάχιστου αριθμού 3.000 κύριων μελών. Το νέο τροποποιημένο Καταστατικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, αφού εγκρίθηκε από όλες τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που διήρκησε οκτώ και πλέον μήνες εντός του 2016, έλαβε τελικά την έγκριση του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις 11 Νοεμβρίου 2016 με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’3662).

Από 1η Οκτωβρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, μετά την ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών τροποποίησης του Καταστατικού και έγκρισης αυτού από πλευράς εποπτικών αρχών, προχώρησε σε πλήρη επαναλειτουργία και ενεργοποίηση των παροχών που προβλέπονται στο Καταστατικό και τον Οδηγό Μέλους του Ταμείου, εξασφαλίζοντας στα μέλη του υγειονομική περίθαλψη με άκρως προνομιακή ετήσια εισφορά, πολύ χαμηλότερη από τον μέσο όρο ασφαλίστρου της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς και με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους και παροχές.

Το Νέο Μητρώο Ασφαλισμένων Μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ κατά την 1.10.2017 – ημερομηνία επανέναρξης χορήγησης παροχών στα μέλη του – αριθμούσε 4.451 κυρίως μέλη (συναδέλφισσες/συναδέλφους) και συνολικά άνω των 10.200 μελών (σύζυγοι και τέκνα). Έκτοτε, ο πληθυσμός ασφαλισμένων μελών του Ταμείου διευρύνεται με σταθερά αυξητικό ρυθμό καθώς με τη συμπλήρωση δέκαπέντε (15) μηνών ενεργούς επαναλειτουργίας (31.12.2018) το Ταμείο αριθμούσε 4.986 κυρίως ασφαλισμένους και συνολικά 11.422μέλη, σημειώνοντας αύξηση 13,6%. Ο πληθυσμός του Ταμείου αναμένεται μελλοντικά να μεγεθυνθεί σημαντικά, καθώς ήδη από τον Μάρτιο του 2018 έχει ενεργοποιηθεί από το Δ.Σ. η σχετική διάταξη του ισχύοντος Καταστατικού για τη διεύρυνση των δικαιούχων εγγραφής στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε συναδέλφους άλλων κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιείται σταδιακά και η πληθυσμιακή διεύρυνση του Ταμείου και σε συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους που απασχολούνται με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σε άλλες υπηρεσίες του στενού ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).

Το 2019 μετά την έγκριση των νέων τροποποιήσεων του Καταστατικού του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 48Β – 18.1.2019) από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις λοιπές εποπτικές αρχές, η Διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ενεργοποίησε και νέο κλάδο παροχών προς όφελος των ασφαλισμένων του μελών και συγκεκριμένα τον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών. Ο νέος αυτός κλάδος αφορά τη χορήγηση Εφάπαξ παροχής ή/και Σύνταξης για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος και αναπηρίας των ασφαλισμένων του.

Ιούλιος 2002

Αφετηρία

Αφετηρία θεσμού ΤΕΑ
Ν. 3029/02

Ιούλιος 2002

Μάιος 2004

1ος σταθμός

Αδειοδότηση ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ Κλάδος Υγείας

Μάιος 2004

Δεκέμβριος 2011

2ος σταθμός

Σύνολο μελών: 33.777
Αρ. νοσηλειών: 19.000

Δεκέμβριος 2011

Ιανουάριος 2012

3ος σταθμός

Αναστολή παροχών
Αξία παροχών οκταετίας: 30.000.000€

Ιανουάριος 2012

Νοέμβριος 2016

4ος σταθμός

Έγκριση Νέου Καταστατικού

Νοέμβριος 2016

Οκτώβριος 2017

5ος σταθμός

Επαναλειτουργία με ενεργοποίηση παροχών

Οκτώβριος 2017

Ιανουάριος 2018

6ος σταθμός

Ασφαλισμένοι: 10.500

Ιανουάριος 2018

Ιανουάριος 2019

7ος σταθμός

Έγκριση Νέου Καταστατικού,
Νέος Κλάδος Εφάπαξ
Ασφαλισμένοι: 11.415

Ιανουάριος 2019
Scroll to Top

Μοιραστείτε τη σελίδα μας

Facebook
Pinterest
Twitter
LinkedIn