Υπαγόμενοι Φορείς στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Επαγγελματικές Ομάδες που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο στο πλαίσιο της διεύρυνσης υπαγωγής ασφαλισμένων μελών στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Κλάδοι Εργαζομένων Στενού ή Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

  • Υπάλληλοι Υπουργείου Οικονομικών
  • Υπάλληλοι Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
  • Υπάλληλοι Γενικού Χημείου του Κράτους
  • Υπάλληλοι Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
  • Υπάλληλοι Επιτροπής Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
  • Υπάλληλοι Ελεγκτικού Συνεδρίου
  • Μέλη Δ.Σ. & Υπάλληλοι Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  • Μέλη Δ.Σ. & Υπάλληλοι Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής
  • Συνεργάτες ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print