Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή

Αθήνα, 16.11.2017

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016), αποσκοπεί στη χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του αναφορικά με προσφερόμενες παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

Όπως και στο παρελθόν, πρόθεση της Διοίκησης του Ταμείου είναι η σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη λήψη των απαιτούμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπηρεσιών και την εναρμόνιση του Ταμείου με όσα σχετικά προβλέπονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄178/23.01.2015).

 

Για τους παραπάνω λόγους:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή αναδόχου για τη λήψη των υπηρεσιών Εσωτερικού Ελεγκτή και την υπογραφή σχετικής σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής μέχρι δύο (2) φορές από το Ταμείο.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) στο οποίο και θα στηριχθούν για να καταθέσουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει τις εξής υποχρεώσεις:

  • Έλεγχος της τήρησης των καταγεγραμμένων πολιτικών του Ταμείου καθώς και της κείμενης νομοθεσίας των ΤΕΑ
  • Έλεγχος του συνολικού συστήματος διακυβέρνησης του Ταμείου
  • Κατάρτιση σχεδίου εσωτερικού ελέγχου, βάσει της πολιτικής του Ταμείου και έλεγχος της εφαρμογής του
  • Υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων ελέγχου και υποβολή τους προς το Δ.Σ. του Ταμείου ετησίως.

Για την επιλογή του Αναδόχου θα εξετασθούν και αξιολογηθούν χαρακτηριστικά όπως:

  • Επαγγελματική πιστοποίηση εσωτερικού ελεγκτή
  • Εγγεγραμμένο μέλος στο μητρώο του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος
  • Γνώση του κλάδου της επαγγελματικής ασφάλισης
  • Προηγούμενη εμπειρία σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει (εφόσον το κρίνει απαραίτητο) κάθε ενδιαφερόμενο για να δώσει πρόσθετες διευκρινήσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής: Ακαδημίας 76, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, 6ος όροφος – Γραφεία Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Για την παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (teaypoik@gmail.com) και τηλεφώνου (210-6400013) στις υπηρεσίες του Ταμείου, οι οποίες και θα ανταποκριθούν άμεσα στα τυχόν θέματα που θα προκύψουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Νούνης

 

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print