Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή

Αθήνα, 20.11.2017

Προκήρυξη υποβολής προσφορών για την ανάθεση των Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή

 

Το ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), σύμφωνα με το τροποποιημένο Καταστατικό του Ταμείου (ΦΕΚ Β’ 3662/11.11.2016), αποσκοπεί στη χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του αναφορικά με προσφερόμενες παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης.

 

Όπως και στο παρελθόν, πρόθεση της Διοίκησης του Ταμείου είναι η σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς συνεργάτες, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, για τη λήψη των απαιτούμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπηρεσιών και την εναρμόνιση του Ταμείου με όσα σχετικά προβλέπονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄178/23.01.2015).

 

Για τους παραπάνω λόγους:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής γραπτών σφραγισμένων προσφορών για την επιλογή αναδόχου για τη λήψη των υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή και την υπογραφή σχετικής σύμβασης χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με δυνατότητα ανανέωσης αυτής μέχρι δύο (2) φορές από το Ταμείο.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αναζητήσουν ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.teaypoik.gr) στο οποίο και θα στηριχθούν για να καταθέσουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Ο Ανάδοχος καλείται να καλύψει τις εξής υποχρεώσεις:

  • Έλεγχος της αρτιότητας των οικονομικών καταστάσεων και τη συμβατότητά τους με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την λογιστική απεικόνιση.
  • Διασφάλιση ότι το T.E.A. έχει υιοθετήσει κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και μέτρα εσωτερικού ελέγχου για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν το νομικό καθεστώς των T.E.Α. βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
  • Έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων και σύνταξη σχετικής έκθεσης.
  • Υποβολή έκθεσης στο Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση του T.E.A. μία φορά το χρόνο και όταν το Δ.Σ. το ζητήσει.

Για την επιλογή του Αναδόχου θα εξετασθούν και αξιολογηθούν χαρακτηριστικά όπως:

  • Επαγγελματική πιστοποίηση ορκωτού ελεγκτή
  • Εγγεγραμμένο μέλος στο μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ως αρμόδιας εποπτικής αρχής,
  • Γνώση του κλάδου της επαγγελματικής ασφάλισης
  • Προηγούμενη εμπειρία σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
  • Γνώση και εμπειρία σε δημόσιο λογιστικό και ενιαίο κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (π.δ. 80/1997, ΦΕΚ Α΄68 24 ), σε συνδυασμό με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά κάθε φορά ισχύουν
  • Εμπειρία διενέργειας ελέγχων σε Ν.Π.Δ.Δ. και ειδικότερα σε Ασφαλιστικά Ταμεία, τουλάχιστον για μία πενταετία

Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει (εφόσον το κρίνει απαραίτητο), κάθε ενδιαφερόμενο για να δώσει πρόσθετες διευκρινήσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Τόπος Υποβολής: Ακαδημίας 76, Αθήνα, Τ.Κ. 10678, 6ος όροφος – Γραφεία Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.

Για την παροχή συμπληρωματικών διευκρινήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (teaypoik@gmail.com) και τηλεφώνου (210-6400013) στις υπηρεσίες του Ταμείου, οι οποίες και θα ανταποκριθούν άμεσα στα τυχόν θέματα που θα προκύψουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χρήστος Νούνης

 

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print